College van ouderlingen

De gemeente is een oefenplaats om omzien naar elkaar te oefenen en te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat. Dit is een van de belangrijke taken van ouderlingen.
Daarbij gaat het om zaken in zijn algemeenheid, wat vruchtbaar zou kunnen zijn om het onderling meeleven te verbeteren. Pastoraat is namelijk niet een taak die anderen zouden moeten uitvoeren, maar een opdracht en geschenk voor ons allemaal.
Als groet en teken van bemoediging gaan de bloemen die tijdens de diensten in de kerk hebben gestaan, naar een van de gemeenteleden.
Vaak is dit iemand die te maken heeft met ziekte of andere zorgen, na thuiskomst uit het ziekenhuis, na overlijden of die om andere reden een hartelijk signaal kan gebruiken.
De senioren in de gemeente krijgen rondom hun verjaardag bezoek en een attentie van de bezoekdames.
Ook met nieuwingekomenen wordt contact gezocht. Ze worden namens onze gemeente welkom geheten en krijgen informatie over onze gemeente aangereikt.

Laat van u horen!

Een goed meeleven met elkaar is alleen mogelijk als u deelt wat er in uw leven gaande is.
Ook zo kunnen we als geloofsgemeenschap met elkaar delen en meeleven.
Geef daarom bij vrolijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk, een jubileum, een bepaald examen of herwonnen gezondheid een bericht aan uw wijkouderling. Hetzelfde geldt in tijden van tegenslag zoals ziekte, ziekenhuis opname, ongeluk of verdriet.
Verstuurt u een trouwkaart, een geboortekaartje of rouwkaart? Stuur dan ook een exemplaar aan de kerk, per adres van de scriba.

Privacy

De nieuwe privacy verordening (AVG) is weer al enige tijd in werking. Dit houdt in dat ook de kerken zorgvuldig moeten omgaan met alle persoonlijke gegevens.

Uw gegevens worden alleen binnen de kerk gebruikt en nooit aan derden verstrekt.

Voor het vermelden van uw naam in de Kerkbrief bij “Lief en leed”, bij “Verjaardagen” en “Bloemen” is uw toestemming nodig.

Heeft u in het verleden geen bezwaar gemaakt tegen vermelding dan zullen we de verjaardagen blijven vermelden. Voor alle andere gebeurtenissen wordt uw toestemming gevraagd voor vermelding.

Pastoraat en bezoekwerk

Wanneer je als mensen elkaar ontmoet, is er veelal een vorm van horen, zien en delen met elkaar. Dat delen kan bestaan uit belangstellend naar de ander informeren of het delen van een gebeuren dat je hebt ervaren.
Ook als geloofsgemeenschap willen we met elkaar delen. Dit gebeurt niet alleen in de samenkomsten van de gemeente tijdens de zondagse erediensten, maar ook in de week.
Zo zijn we samen op weg naar … als mensen die in geloof, hoop en liefde met elkaar horen en zien.

Maar er is MEER – dat is meeleven in tijden van vreugde maar ook in verdrietige perioden.

Niet alleen als er zorgen zijn van bv. ziekte en/of een ziekenhuisopname maar ook als er vreugdevolle dingen zijn horen we dit graag van u.

Wilt u kontakt opnemen met scriba of wijkouderling ?

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

Een gastvrije ontvangst

Ieder zondag treft u voor de dienst in de hal van de kerk gemeenteleden die als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ fungeren. Zij heten u hartelijk welkom en proberen ervoor te zorgen dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden de weg in de kerk een beetje kunnen vinden en zich bij ons ‘thuis’ voelen. Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar, een liedboek aanreiken.
Allemaal kunnen we eraan bijdragen dat iedereen zich welkom voelt, door – zoals het Evangelie ons oproept - oog te hebben voor elkaar, vriendelijkheid en een hartelijk woord tegen iemand die bij ons aanschuift in de bank kan dan heel belangrijk zijn.

Het lied tijdens de dienst

In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.
Een overzicht van kerkdiensten met voorganger, bestemming collecte, crèche, etc. vindt u in de 14-daagse Kerkbrief, de eilandelijke Kerkbode en op onze website.

Dankzegging en voorbede

Voor persoonlijke levenssituaties wordt in de diensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe – voor uzelf of voor anderen, kunt u kenbaar maken aan uw wijkouderling of via het voorbedeboek dat u vindt op de sidetable in de hal van de kerk.

Ontmoeting na de dienst

Op de laatste zondag van de maand staat er na afloop van de dienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van.
Van harte uitgenodigd!

Gedenken van overleden gemeenteleden:

Bij overlijden van gemeenteleden zal dit met de gemeente worden gedeeld en er zal voorbede worden gedaan.
De zondag na de uitvaart zal er, zoveel mogelijk in aanwezigheid van de betrokken familie, na de afkondiging een stiltemoment zijn en zal er een lied worden gezongen.
Dit lied kan door de familie zelf worden aangegeven of er wordt gekozen voor een lied vanuit de afscheidsdienst.
Is het overlijden begin van de week en de uitvaart is in dezelfde week wordt het gedenkmoment de zondag daaraanvolgend – of in overleg met de familie – een week later gedaan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor Advent) herdenken we in de dienst gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De betrokken familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.

Avondmaal:

Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft.
Vijf keer per jaar vieren we het heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze gemeente welkom, maar ook de gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Avondmaal deelnemen.
Na de nodiging nemen gemeenteleden die willen deelnemen aan het Avondmaal vanuit de zijbanken plaats in het middengedeelte van de kerk, ook is er de afspraak om ook dan zoveel mogelijk vanuit de achterste banken in het midden gedeelte naar voren te komen.

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis gevierd wordt.
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.