Kerkdiensten

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om de kerkdiensten te bezoeken. Deze diensten zijn er niet alleen voor jezelf, maar vooral om God te eren en elkaar te bemoedigen en te ontmoeten.
Samen vieren is een belangrijke uiting van christelijk geloof.
Het uitgangspunt is om de gemeente te bepalen bij de rijkdom die is geschonken in Jezus Christus en bij haar roeping in de wereld.

Rijdienst
Kunt u niet (meer) zelfstandig de kerkdiensten bezoeken dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de rijdienst.
Bij de vermelding van de kerkdiensten in Kerkbrief en Kerkbode wordt ook vermeld welk telefoonnummer u die zondag kunt bellen.
Dit graag ± één uur voor aanvang van de dienst. U wordt dan opgehaald.

Een gastvrije ontvangst
Ieder zondag treft u voor de dienst in de Voorkerk iemand aan die als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ fungeert.
Zij heten u hartelijk welkom en proberen ervoor te zorgen dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden de weg in de kerk kunnen vinden en zich bij ons ‘thuis’ voelen.
Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar, een liedboek aanreiken.
Maar ook als gemeenteleden kunnen we eraan bijdragen dat iedereen zich welkom voelt, door – zoals het Evangelie ons oproept – oog te hebben voor elkaar, vriendelijkheid en een hartelijk woord tegen iemand die bij ons in de bank aanschuift kan dan heel belangrijk zijn.

Liturgische schikking
De liturgische schikkingen tijdens speciale diensten wordt verzorgd door Leendert van der Werf. Tijdens de andere diensten staan er bloemen in de kerk die na afloop van de dienst worden geschonken aan gemeenteleden die met ziekte of zorg te maken hebben met een groet en/of bemoediging.

Het lied tijdens de dienst        
In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.

Dankzegging en voorbede
Voor persoonlijke levenssituaties wordt in de diensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe – voor uzelf of voor anderen, kunt u kenbaar maken aan de predikant of uw wijkouderling.

Ontmoeting na de dienst
Op de eerste zondag van de maand staat er na afloop van de dienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Van harte uitgenodigd!

Avondmaal
Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en te vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft. Vijf keer per jaar vieren we, in de vorm van een lopende viering, het heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze gemeente welkom, maar ook de gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk het Avondmaal vieren mogen hieraan deelnemen. 

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis gevierd wordt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Kindernevendienst
Behalve tijdens de zomervakantieperiode is er tijdens de kerkdienst Kindernevendienst.
Door enthousiaste ‘leidings’ wordt deze bij toerbeurt voorbereid. Omdat het aantal kinderen niet zo heel erg groot is doen we het in één groep.

Natuurlijk praten we met de kinderen over koetjes en kalfjes.
Het is belangrijk dat ze even kwijt kunnen wat hen die afgelopen week heeft beziggehouden of waar ze vol van zijn. Daarna lezen we een Bijbelverhaal. We praten over het hoe en wat van het verhaal. Naar aanleiding daarvan maken we een knutsel of doen een spel. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Vertel het maar’.

De kindernevendienst van Oosterland. Natuurlijk zijn (veel) meer kinderen altijd welkom. Maar ook met ons huidige groepje gaan we het nieuwe seizoen met plezier weer aan de slag.

Crèche
Tijdens de kerkdienst is er crèche voor uw kinderen als ze te klein zijn om mee te gaan naar de kerk. U kunt dit melden aan de gastheer/vrouw. Vlak voor het slotlied komen de kinderen terug in de kerk zodat ze vast wat aan de kerkdienst wennen en het belangrijkste meekrijgen: Gods zegen.

Gedenken van overleden gemeenteleden
Bij overlijden van gemeenteleden zal dit met de gemeente worden gedeeld en er zal voorbede worden gedaan. De zondag na de uitvaart zal er, zoveel mogelijk in aanwezigheid van de betrokken familie, na de afkondiging een stiltemoment zijn en zal er een lied worden gezongen.
Dit lied kan door de familie zelf worden aangegeven of er wordt gekozen voor een lied vanuit de afscheidsdienst.
Is het overlijden in het begin van de week en is de uitvaart in dezelfde week, dan wordt het gedenkmoment de zondag daaraanvolgend – of in overleg met de familie – een week later gedaan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor Advent) herdenken we in de dienst gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De betrokken familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.