Kerkdiensten

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

Het uitgangspunt is om de gemeente te bepalen bij de rijkdom die is  geschonken in Jezus Christus en bij haar roeping in de wereld.
De kerkdiensten zijn hierbij een belangrijk moment om te vieren, daarom nodigt de kerkenraad alle gemeenteleden uit om trouw de diensten te bezoeken. De kerkdienst bezoek je immers niet alleen voor jezelf, maar vooral om God te eren en elkaar te bemoedigen en te ontmoeten.

Samen vieren is een belangrijke uiting van christelijk geloof.

Rijdienst                                                                                                          

Door omstandigheden kan het zijn dat u niet zelfstandig, voor kortere of langere tijd, naar de kerk kunt komen. Om toch de diensten te kunnen bijwonen kunt u gebruik maken van de rijdienst.
In de Kerkbrief en de Kerkbode wordt vermeld wie er rijdienst heeft met een telefoonnummer, dat u kunt bellen. Dit graag ± één uur voor aanvang van de dienst. U wordt dan opgehaald.

Een gastvrije ontvangst

Ieder zondag treft u voor de dienst in de hal van de kerk of in de Voorkerk iemand aan die als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ fungeert. Zij heten u hartelijk welkom en proberen ervoor te zorgen dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden de weg in de kerk een beetje kunnen vinden en zich bij ons ‘thuis’ voelen.

Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar, een liedboek aanreiken. Allemaal kunnen we eraan bijdragen dat iedereen zich welkom voelt, door – zoals het Evangelie ons oproept – oog te hebben voor elkaar, vriendelijkheid en een hartelijk woord tegen iemand die bij ons in de bank aanschuift kan dan heel belangrijk zijn.

Liturgische schikking

De liturgische schikkingen tijdens speciale diensten wordt verzorgd door Leendert van der Werf. Tijdens de andere diensten staan er bloemen in de kerk die na afloop van de dienst worden geschonken aan gemeenteleden die met ziekte of zorg te maken hebben met een groet en/of bemoediging.

Het lied tijdens de dienst        

In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.

Dankzegging en voorbede

Voor persoonlijke levenssituaties wordt in de diensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe – voor uzelf of voor  anderen, kunt u kenbaar maken aan de predikant of uw wijkouderling.

Ontmoeting na de dienst

Op de eerste zondag van de maand staat er na afloop van de dienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van.

Van harte uitgenodigd!

Avondmaal

Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en te vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft. 
Vijf keer per jaar vieren we het heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze gemeente welkom, maar ook de gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Avondmaal deelnemen. 

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis gevierd wordt.
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Gedwongen door het Coronavirus hebben we de laatste keren een lopende viering gehad, deze nieuwe vorm van vieren is door veel  gemeenteleden als positief ervaren. Maar ook aan de negatieve ervaringen van gemeenteleden willen we niet voorbij gaan.
Het zal duidelijk zijn dat we in de toekomst hierover in gesprek gaan.

Gedenken van overleden gemeenteleden

Bij overlijden van gemeenteleden zal dit met de gemeente worden gedeeld en er zal voorbede worden gedaan.
De zondag na de uitvaart zal er, zoveel mogelijk in aanwezigheid van de betrokken familie, na de afkondiging een stiltemoment zijn en zal er een lied worden gezongen.
Dit lied kan door de familie zelf worden aangegeven of er wordt gekozen voor een lied vanuit de afscheidsdienst.
Is het overlijden in het begin van de week en is de uitvaart in dezelfde week, dan wordt het gedenkmoment de zondag daaraanvolgend – of in overleg met de familie – een week later gedaan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor Advent) herdenken we in de dienst gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De betrokken familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.