Geloven ?

Onze visie is

- dat wij gemeente van Jezus Christus willen zijn midden in de samenleving, open naar anderen toe;
- dat wij als zijn gemeente in vieren, spreken en handelen Hem belijden als Heer en Verlosser;
- dat wij ons door de omgang met het Woord oefenen in het geloof;
- dat wij als geloofsgemeenschap anderen willen laten delen in de vreugde van het Evangelie, omziende naar elkaar en dienstbaar zijn aan mensen dichtbij en verder weg;
- dat wij mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting en gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid met dit volk.

Wij worden daarbij geïnspireerd door:

- het geloof dat God deze wereld heeft geschapen en onderhoudt; dat wij Jezus Christus als het levende bewijs hiervan zien en Hem willen navolgen.
- de hoop dat Zijn Koninkrijk, waarvan reeds de sporen te ontdekken zijn, doorbreekt.
- de liefde als de sturende macht die betekenis geeft aan het leven.

Wij behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland

Wat geloven wij ?

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen

 

Contactgegevens: