Meer weten ?

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

Een overzicht van kerkdiensten met voorganger, bestemming collecte, crèche, etc. vindt u in de 14 daagse kerkbrief en de eilandelijke Kerkbode.
Ook op onze website vindt u veel informatie over de komende diensten.

Een gastvrije ontvangst
Ieder zondag treft u in de morgendienst gemeenteleden in de hal van de kerk die als “gastvrouw” of “gastheer” fungeren. Zij heten u hartelijk welkom en proberen ervoor te zorgen dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden de weg in de kerk een beetje kunnen vinden en zich bij ons “thuis” voelen. Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar, een Liedboek aanreiken.
Allemaal kunnen we eraan bijdragen dat iedereen zich welkom voelt, door – zoals het Evangelie ons oproept – oog te hebben voor elkaar, vriendelijkheid en een hartelijk woord tegen iemand die bij ons aanschuift in de bank kan dan heel belangrijk zijn.

Het lied tijdens de dienst
In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de kerken en uit de Evangelische Bundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.

Dankzegging en voorbede
Voor persoonlijke levenssituaties wordt vooral in de morgendiensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe –voor uzelf of anderen kunt u kenbaar maken aan de predikant, uw wijkouderling of via het voorbede boek dat u vindt op de side-table in de hal van de kerk.

Avondmaal
Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft.
Vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar. Op de desbetreffende zondagen vindt de bediening van het Avondmaal in de morgendienst plaats.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze wijkgemeente welkom, maar ook gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Avondmaal deelnemen.
Na de nodiging nemen gemeenteleden die willen deelnemen aan het Avondmaal vanuit de zijbanken plaats in het middengedeelte van de kerk, ook is er de afspraak om dan zoveel mogelijk vanuit de achterste banken in het midden gedeelte naar voren te komen.

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het Avondmaal bij u thuis gevierd wordt.
U kunt contact opnemen met de predikant en/of uw wijkouderling.

Gedenken van overleden gemeenteleden
Bij overlijden zal dit met de gemeente worden gedeeld en er zal voorbede worden gedaan.
De zondag na de uitvaart, zal zo mogelijk in aanwezigheid van de betrokken familie, na de afkondiging er een stiltemoment zijn en zal er een lied worden gezongen.
Dit lied kan door de familie zelf worden aangegeven of er wordt gekozen voor een lied vanuit de afscheidsdienst.

Is het overlijden begin van de week en de uitvaart is in dezelfde week wordt het gedenkmoment de zondag daaraanvolgend – of in overleg met de familie – een week later gedaan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor Advent) herdenken we in de morgendienst gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De betrokken familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.

Ontmoeting na de dienst
Op de laatste zondag van de maand staat er na afloop van de morgendienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van. Van harte uitgenodigd!

Wilt u meer weten over het geloof. Over de kerk ?
Neem contact op met onze predikant of scriba.