De Hervormde gemeente te Oosterland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestant-se Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschre¬ven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rond-om Woord en sacramenten “.

De gemeente van Oosterland is een gemeente die gekenmerkt wordt door vier kernwoorden:
‘Vieren, leren, omzien en delen’.

Elke zondag ‘viert’ zij met dankbaarheid dat zij in Jezus Christus verlost is en deel mag zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Zij wil daarbij staan in de confessionele traditie en open staan voor het waardevolle van deze tijd. De lofzang neemt daarbij een ruime plaats in en ook is hierbij ruimte voor jeugd- en gezinsdiensten en zangdiensten.

De gemeente wil zich op zondag en op andere dagen van de week laten ‘leren’ door de Schrif¬ten. Dat doet zij door de diensten op zondag, door catechese en kringwerk.

‘Omzien’ naar elkaar is een belangrijk kenmerk van de gemeente. Het komt tot uiting in de aan-dacht voor en meeleven met elkaar in goede en minder goede tijden. Er is daarvoor ook, naast de ouderlingen, een pastoraal team.

Het evangelie is wereldwijd van betekenis en daarom is de gemeente ook een delende ge¬meente. Zij wil het evangelie ‘delen’ met anderen in woord en daad, met mensen dichtbij en ver weg. De-len krijgt onder meer gestalte door het werk van de diaconie.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel en bezit rechtspersoonlijkheid.
Het bestuur en verantwoording van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt ge-vormd door zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie colleges, ieder bestaande uit 4 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente t.w. college van ouderlingen, van diakenen en ouder-ling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een le-vende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatse-lijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, het Col-lege van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Informatie


(Live meeluisteren)
(Archief kerkdiensten)

Torenplein 1
4307 AB Oosterland

Telefoon: 0111 644581

Elke zondag dienst

om 10:00 uur en 18:00 uur

Liturgie: