De Hervormde gemeente te Oosterland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente van Oosterland is een gemeente die gekenmerkt wordt door vier kernwoorden:
‘Vieren, leren, omzien en delen’.

Elke zondag ‘viert’ zij met dankbaarheid dat zij in Jezus Christus verlost is en deel mag zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Zij wil daarbij staan in de confessionele traditie en open staan voor het waardevolle van deze tijd. De lofzang neemt daarbij een ruime plaats in en ook is hierbij ruimte voor jeugd-, gezins- en zangdiensten.

De gemeente wil zich op zondag en op andere dagen van de week laten ‘leren’ door de Schriften. Dat doet zij door de diensten op zondag, door catechese en kringwerk.

‘Omzien’ naar elkaar is een belangrijk kenmerk van de gemeente. Het komt tot uiting in de aandacht voor en meeleven met elkaar in goede en minder goede tijden. Er is daarvoor ook, naast de ouderlingen, een pastoraal team.

Het evangelie is wereldwijd van betekenis en daarom is de gemeente ook een delende gemeente. Zij wil het evangelie ‘delen’ met anderen in woord en daad, met mensen dichtbij en ver weg. Delen krijgt onder meer gestalte door het werk van de diaconie.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel en bezit rechtspersoonlijkheid.
Het bestuur en verantwoording van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers van deze gemeente.

In onze gemeente telt de kerkenraad drie colleges, ieder bestaande uit 4 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente t.w. college van ouderlingen, van diakenen en van ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en aan de gemeenteleden op de gemeenteavond.