College van Ouderling-kerkrentmeesters

College van Ouderling-kerkrentmeesters.
Het College van kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat:
-- het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --.

Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor de kosten van de wekelijkse erediensten, de kosten voor het pastoraat in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen en  interieur.
Daarvoor wordt door hen ieder jaar een begroting gemaakt.
Ook dient er door het college een meerjarig beleidsplan te worden gemaakt dat elk jaar aangepast dient te worden.

Door de Stichting Erfgoed wordt er ieder jaar een inspectie gehouden. Dit om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidie van het monumentale kerkgebouw.

Het College
Het college van ouderling-kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad en wordt ondersteund door een tweetal gemeenteleden voor financiële- en administratieve taken en door een extern boekhoudbureau.

Het college vergadert ca. vier keer per jaar. In het najaar wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld en in het voorjaar de rekening van het voorgaande jaar vastgesteld.

De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden dan aan het Regionaal College Beheerszaken ter beoordeling aangeboden.

Administratie
De financiële administratie is in handen van een bijdrageadministrateur, die toezicht houdt op de bijdragen via collecten, zowel de jaarlijkse als de kerkcollecten (levend geld) en verdere inkomsten en het beheer daarvan.

Alle betalingen van o.a. gastpredikanten, afdrachten aan de landelijke kerk, onderhoud en reparatie worden gedaan door de kassier.
De boekhouding wordt verzorgd door het Kantoor Kerkelijke Administraties. (KKA)

Ledenadministratie
De ledenadministrateur verzorgt de ledenadministratie in een digitaal systeem. Hierin staan de gegevens van de gemeenteleden zover die nodig zijn voor het werk van de ambtsdragers. Deze ambtsdragers en door hen aangestelde personen hebben inzicht in de gegevens voor zover zij die nodig hebben voor de uitoefening van hun ambt of taak.
Hierbij worden de richtlijnen m.b.t. de privacy in acht genomen.

Het beheer van de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) gebeurt op plaatselijk niveau door de Lokaal beheerder. Deze is verantwoordelijk voor het geautomatiseerde leden- en bijdrageadministratiesysteem en kent de rechten toe welke ambtsdrager welke gegevens mag inzien (privacy).

Privacy
De nieuwe privacy verordening (AVG) is weer al enige tijd in werking. Dit houdt in dat ook de kerken zorgvuldig moeten omgaan met alle persoonlijke gegevens.
Uw gegevens worden alleen binnen de kerk gebruikt en nooit aan derden verstrekt.
Voor het vermelden van uw naam in de Kerkbrief bij “Lief en leed”, bij “Verjaardagen” en “Bloemen” is uw toestemming nodig.
Heeft u in het verleden geen bezwaar gemaakt tegen vermelding dan zullen we de verjaardagen blijven vermelden. Voor alle andere gebeurtenissen wordt uw toestemming gevraagd voor vermelding.

Gemeenteavond

U wordt van harte uitgenodigd om de Gemeenteavond bij te wonen op

donderdag 23 november 2023 om 19.45 uur in de ‘Voorkerk’.

In het najaar wordt er door het college een Gemeenteavond belegd waarop naast een korte meditatie, door de verschillende colleges uitleg wordt gegeven over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.

Verder worden de rekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen over het voorgaande jaar besproken en ter goedkeuring aan de gemeenteleden aangeboden. Ook de begrotingen over het komende jaar van de beide colleges worden doorgenomen en ter goedkeuring aangeboden.

Er is ook een stand met zelfgemaakte kaarten waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk.

Kaarten
We hebben afgelopen jaar met het kaarten maken en verkopen het mooie bedrag van € 406,75 aan de kerk mogen overmaken.
Nelly ontvangt daarvoor graag van u uw oude kaarten die dan hergebruikt kunnen worden. Zo werkt u dan ook mee om dit bedrag te realiseren.
Kaarten kunnen gekocht en gebracht worden bij:
Nelly Bolle Molenweg 22.

Subsidie
Onze plaatselijke gemeente is afhankelijk van de opbrengst van collectes en giften. Voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw kan een aanvraag worden gedaan voor subsidie waardoor een deel van de kosten kunnen worden gedekt.

Collecten
De gemeente behoort tot de landelijke Protestante Kerk in Nederland (PKN), waarbij een groot aantal zaken landelijk worden geregeld en waarvoor de plaatselijke gemeenten een bijdrage leveren.

Naast de collecten tijdens de kerkdiensten zijn er enkele collectes waarvoor vrijwilligers aan de deur komen bij alle gemeenteleden zoals:

Aktie Kerkbalans
De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke ‘Aktie Kerkbalans’.
Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor een kerk te kunnen zijn en te blijven die verbindt.

Uw bijdrage is geheel bestemd is voor de plaatselijke gemeente.

Najaarscollecte
Tijdens de week van “Dankdag”  ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt om een bijdrage over te maken voor de plaatselijke kerk. Ook de collecte op Dankdag is hiervoor bestemd.

Eindejaar collecte
De collecte in de Oudjaarsdienst is ook geheel bestemd voor de kerk. In de Kerkbrief wordt er ook aandacht besteed aan deze collecte met de vraag om een bijdrage over te maken.

Aktie Kerkbalans
De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke ‘Aktie Kerkbalans’.
Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor een kerk te kunnen zijn en te blijven die verbindt.
Uw bijdrage is geheel bestemd is voor de plaatselijke gemeente.

Solidariteitsfonds
Uit dit fonds, ingesteld door de PKN, worden kerkelijke activiteiten betaald die alleen door een gezamenlijke financiële inspanning van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden o.a.

  • Dovenpastoraat, bijstand noodlijdende gemeenten
  • Adviseren en begeleiden van zowel jeugdwerkers, ambtsdragers, vrijwilligers en beroepskrachten in het kerkelijk jeugdwerk.

De bijdrage aan de Solidariteitskas bedraagt € 10,-- per belijdend lid.
Vrijwilligers komen hiervoor aan de deur in de maand mei.

Collectebonnen
De belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Daardoor is uw bijdrage aan een collecte aftrekbaar van de belasting. Hiervoor kunnen collectebonnen, met bewijs van aankoop, worden gebruikt bij collecten, giften of vrijwillige bijdragen aan de kerk.
De kaarten met 20 bonnen zijn verkrijgbaar bij M.C. de Valk, Sandströmstraat 42 of in de Voorkerk na de dienst, in verschillende waarden: 20 x € 0,75, 20 x € 1,50 of 20 x € 2,50.

U kunt de collectebonnen contant betalen of per bank via een speciaal IBAN-nummer: NL77 RABO 0373 7058 16 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Oosterland o.v.v. collectebonnen. 

Periodieke schenkingen
Voor aftrek van periodieke schenkingen is een notariële akte niet meer verplicht. Het is mogelijk om periodieke giften aan de kerk af te trekken van de belasting wanneer zij een looptijd hebben van minimaal vijf jaar.
Hiervoor is het nodig de schenkingen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Contact hiervoor één van de Kerkrentmeesters.

Het verschil tussen gewone schenkingen en periodieke schenkingen is dat bij gewone schenkingen voor aftrek een minimumbedrag (1 % van uw drempelinkomen) en een maximumbedrag geldt (10 % van uw drempel-inkomen). Dit geldt niet voor een periodieke schenking.

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke gemeente zijn.

U kunt de kerk een legaat nalaten of benoemen voor een deel van de erfenis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.