College van Ouderling-kerkrentmeesters

College van Ouderling-kerkrentmeesters.

Het College van Ouderling-kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat:
-- het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --.

Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor de kosten van de wekelijkse erediensten, de kosten voor het pastoraat in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen en interieur.
Daarvoor wordt door hen ieder jaar een begroting opgemaakt.
Ook dient er door het college een meerjarig beleidsplan te worden gemaakt dat elk jaar aangepast dient te worden. Dit om in aanmerking te komen voor onderhoudssubsidie van het monumentale kerkgebouw.

Het College
Het college maakt deel uit van de kerkenraad en wordt ondersteund door een tweetal gemeenteleden voor administratieve taken en een externe boekhouder.
Het college vergadert ca. zes keer per jaar. In het najaar wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld en in het voorjaar de rekening van het voorgaande jaar vastgesteld.
De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden dan aan het Regionaal College Beheerszaken ter beoordeling aangeboden.

Administratie
De financiële administratie is in handen van een bijdrageadministrateur, die op de bijdragen van gemeenteleden via collecten, zowel de jaarlijkse als de kerkcollecten (levend geld) en verdere inkomsten toezicht houdt.
Ook het beheer van deze gelden hoort hierbij.
Alle betalingen van o.a. gastpredikanten, afdrachten aan de landelijke kerk, onderhoud en reparatie worden gedaan door de kassier.
Een externe boekhouder wordt betrokken bij het opmaken van de rekening en begroting en verdere boekhoudkundige zaken.

De ledenadministratie wordt verzorgd door de ledenadministrateur. Deze is verantwoordelijk voor de juiste gegevens van de gemeenteleden in het systeem en verstrekt deze aan ambtsdragers en door hen aangestelde personen voor zover zij deze nodig hebben voor de uitoefening van hun ambt of taak.
Hierbij worden de richtlijnen m.b.t. de privacy in acht genomen.
Het beheer van de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) wordt op plaatselijk niveau gedaan door de Lokaal beheerder.
Deze is er verantwoordelijk voor dat het geautomatiseerde leden- en bijdrageadministratiesysteem blijft werken en kent rechten toe welke ambtsdrager welke gegevens mag inzien (privacy).

Privacy
De nieuwe privacy verordening (AVG) is weer al enige tijd in werking. Dit houdt in dat ook de kerken zorgvuldig moeten omgaan met alle persoonlijke gegevens.
Uw gegevens worden alleen binnen de kerk gebruikt en nooit aan derden verstrekt.
Voor het vermelden van uw naam in de Kerkbrief bij “Lief en leed”, bij “Verjaardagen” en “Bloemen” is uw toestemming nodig.
Heeft u in het verleden geen bezwaar gemaakt tegen vermelding dan zullen we de verjaardagen blijven vermelden. Voor alle andere gebeurtenissen wordt uw toestemming gevraagd voor vermelding.

Gemeenteavond
Ieder jaar wordt er door het college een gemeenteavond belegt waarop, naast een korte meditatie, door de verschillende colleges uitleg wordt gegeven over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar.
Verder worden de rekeningen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen over het voorgaande jaar besproken en ter goedkeuring aan de gemeenteleden aangeboden. Ook de begrotingen over het komende jaar van de beide colleges worden doorgenomen en ter goedkeuring aangeboden.

U wordt van harte uitgenodigd om de gemeenteavond bij te wonen op

donderdag 17 november 2022 om 19.45 uur in de ‘Voorkerk’.

In de pauze is er gelegenheid om artikelen te bezichtigen en te kopen in de stand van de Wereldwinkel en er is een stand met zelfgemaakte kaarten waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk.

Collecten
Onze plaatselijke gemeente is afhankelijk van de opbrengst van collectes en giften. Verder kan er bij onderhoud van het kerkgebouw een aanvraag worden gedaan voor subsidie waardoor een deel van de kosten kunnen worden gedekt.
Onze gemeente behoort tot de landelijke Protestante Kerk in Nederland (PKN), waarbij een groot aantal zaken landelijk worden geregeld en waarvoor de plaatselijke gemeenten een bijdrage leveren.

Naast de collecten tijdens de kerkdiensten zijn er enkele collectes waarvoor we als gemeente uw aandacht vragen:

Najaarscollecte
De week van “Dankdag” is traditioneel ook de week van de ‘Najaarscollecte’. Deze collecte is geheel bestemd voor de eigen gemeente.
Via de acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om uw bijdrage over te maken.
Ook de kerkcollecte op Dankdag is hiervoor bestemd.

Eindejaar collecte
Ook de eindejaar collecte, die plaatsvind rondom de jaarwisseling is bestemd voor de eigen gemeente. Via de acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om uw bijdrage over te maken.
De collecte tijdens de oudjaardienst is ook hiervoor bestemd.

Aktie Kerkbalans
De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke ‘Aktie Kerkbalans’. Deze wordt ieder jaar gezamenlijk door een aantal kerkgemeenschappen georganiseerd.                            Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor een kerk te kunnen zijn die verbindt.
Uw bijdrage kunt u overmaken of in de antwoordenvelop doen, samen met uw antwoordkaart. Vrijwilligers komen een week later uw antwoordenvelop ophalen.
Ook deze bijdrage is bestemd voor de plaatselijke gemeente.

Solidariteitsfonds
Door de Protestantse Kerk in Nederland is een fonds ingesteld genaamd: “Solidariteitskas”.
Uit dit fonds worden kerkelijke activiteiten betaald die alleen door een gezamenlijke financiële inspanning van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden.

We denken o.a. aan:
• Dovenpastoraat.
• Bijstand noodlijdende gemeenten.
• Adviseren en begeleiden van jeugdwerkers, ambtsdragers, vrijwilligers en beroepskrachten in het kerkelijk jeugdwerk.
De bijdrage aan de Solidariteitskas bedraagt € 10,-- per belijdend lid. Vrijwilligers komen hiervoor aan de deur in de maand mei.

Collectebonnen
De kerken zijn door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Daardoor is uw bijdrage aan een collecte aftrekbaar van de belasting.
Hiervoor kunt u gebruik maken van collectebonnen bij collecten, giften of vrijwillige bijdragen aan de kerk.
Aan de bovenzijde van de collectebonnen zit een strook die geldt als bewijs van uw gift.

Er zijn kaarten met 20 bonnen te koop in verschillende waarden tw:
blauwe 20 x € 0,75, oranje 20 x € 1,50 en gele 20 x € 2,50
De bonnen zijn verkrijgbaar bij: M.C. de Valk, Sandströmstraat 42 of in de Voorkerk na de dienst bij een van de diakenen of kerkrentmeesters.

U kunt de collectebonnen contant betalen of per bank via een speciaal IBAN nummer: NL77 RABO 0373 7058 16 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Oosterland o.v.v. collectebonnen.

Periodieke schenkingen
Voor aftrek van periodieke schenkingen is een notariële akte niet meer verplicht. Het is mogelijk om periodieke giften aan de kerk af te trekken van de belasting wanneer zij een looptijd hebben van minimaal vijf jaar. Hiervoor is het nodig de schenkingen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Neem hiervoor contact op met één van de Kerkrentmeesters.
Het verschil tussen gewone schenkingen en periodieke schenkingen is dat bij gewone schenkingen voor aftrek een minimum bedrag (1 % van uw drempelinkomen) en een maximum bedrag geldt (10 % van uw drempelinkomen).
Bij periodieke schenkingen geldt geen minimum- en maximumbedrag en komt elk bedrag voor aftrek in aanmerking.

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke gemeente zijn.
U kunt de kerk een legaat nalaten of benoemen voor een deel van de erfenis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.