College van kerkrentmeesters

Beleid

Het College van kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat:
-- het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --.

Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor de kosten van de wekelijkse erediensten, de kosten voor het pastoraat in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen en interieur.
Daarvoor wordt door hen ieder jaar een begroting opgemaakt. Aan de hand van het rapport van de Monumentenwacht wordt bekeken wat er aan onderhoud moet gebeuren. Naast het rapport van Monumentenwacht
gebruiken we een Periodiek Instandhouding Plan (PIP). Dit plan is een eis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om voor subsidie in aanmerking te komen.
Ook dient er door het college een meerjarig beleidsplan te worden gemaakt dat elk jaar aangepast dient te worden. Dit is zeker van belang wanneer er een nieuwe predikant moet worden beroepen.

Het College

Het college van ouderling-kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad en wordt ondersteund door een tweetal gemeenteleden voor administratieve taken en een externe boekhouder.
Het college vergadert ca. zes keer per jaar. In het najaar wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld en in het voorjaar de rekening van het voorgaande jaar vastgesteld.
De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden dan aan het Regionaal College Beheerszaken ter beoordeling aangeboden.

Administratie

De financiële administratie is in handen van een bijdrageadministrateur, die op de bijdragen van gemeenteleden via collecten, zowel de jaarlijkse als de kerkcollecten (levend geld) en verdere inkomsten toezicht houdt.
Ook het beheer van deze gelden hoort hierbij.
Alle betalingen van o.a. gastpredikanten, afdrachten aan de landelijke kerk, onderhoud en reparatie worden gedaan door de kassier. Wim de Valk is bereid gevonden en gemachtigd om als kassier de betalingen van de gemeente te doen.
Een externe boekhouder wordt betrokken bij het opmaken van de rekening en begroting en verdere boekhoudkundige zaken. ( zie contactinformatie )

De ledenadministratie wordt verzorgd door de ledenadministrateur. Deze is verantwoordelijk voor de juiste gegevens van de gemeenteleden in het systeem en verstrekt deze aan ambtsdragers en door hen aangestelde personen voor zover zij deze nodig hebben voor de uitoefening van hun ambt of taak.
Hierbij worden de richtlijnen m.b.t. de privacy in acht genomen.

Een actueel ledenbestand is van vitaal belang, denk hierbij aan het pastorale werk, maar ook aan de geldwerving via de vrijwillige bijdrage.
Dit is alleen mogelijk als de administrateur wordt geïnformeerd over wijzigingen in de woon- en/of gezinssituatie.
Als gegevens niet meer worden doorgegeven zou het contact met kerkelijke gemeenteleden zomaar verloren kunnen gaan.

Daarom de oproep om bij wijzigingen in de woon- en/of gezinssituatie dit door te geven aan de wijkouderling of de ledenadministrateur via de telefoon, email of persoonlijk (zie contactinformatie).

Het beheer van de Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) wordt op plaatselijk niveau gedaan door de Lokaal beheerder.
Deze is er verantwoordelijk voor dat het geautomatiseerde leden- en bijdrageadministratiesysteem blijft werken en kent rechten toe welke ambtsdrager welke gegevens mag inzien (privacy).

Collecten

Onze plaatselijke gemeente is afhankelijk van de opbrengst van collectes en giften. Verder kan er bij onderhoud van het kerkgebouw een aanvraag worden gedaan voor subsidie waardoor een deel van de kosten kunnen worden gedekt.
Onze gemeente behoort tot de landelijke Protestante Kerk in Nederland (PKN), waarbij een groot aantal zaken landelijk worden geregeld en waarvoor de plaatselijke gemeenten een bijdrage leveren. Hiervoor wordt een percentage van de opbrengsten van de collecten (levend geld) aan de PKN afgedragen en wordt er geen heffing per lid meer opgelegd.

Hieronder willen we enkele collectes onder uw aandacht brengen:

Najaarscollecte

De week waarin Dankdag valt is traditioneel ook de week waarin de ‘Najaarscollecte’ wordt gehouden. Middels een brief met de aangehechte acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om een bijdrage over te maken. Ook de kerkcollecte op Dankdag is hiervoor bestemd. De opbrengst van deze collecte wordt geheel besteed aan het werk in de Hervormde gemeente van Oosterland.

Eindejaar collecte

De eindejaar-collecte wordt georganiseerd rondom de jaarwisseling. Via de acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om uw bijdrage over te maken.
Op 31 december staat er als vanouds, tijdens de dienst, de eindejaarcollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk.
De opbrengst is volledig voor de eigen gemeente.

Aktie Kerkbalans

De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke ‘Aktie Kerkbalans’. Deze wordt ieder jaar gezamenlijk door een drietal kerkgemeenschappen - de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud Katholieke Kerk - in Nederland gehouden.

Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor een kerk te kunnen zijn die verbindt.
Uw bijdrage kunt u overmaken of in de antwoordenvelop doen, samen met uw antwoordkaart.
Vrijwilligers komen de week daarop uw antwoordenvelop ophalen.

Solidariteitsfonds

Door de Protestantse Kerk in Nederland is een fonds ingesteld genaamd: “Solidariteitskas”.
Uit dit fonds worden kerkelijke activiteiten betaald die alleen door een gezamenlijke financiële inspanning van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden.

We denken o.a. aan:
• Dovenpastoraat.
• Bijstand noodlijdende gemeenten.
• Adviseren en begeleiden van jeugdwerkers, ambtsdragers, vrijwilligers en beroepskrachten in het kerkelijk jeugdwerk.

De bijdrage aan de Solidariteitskas bedraagt € 10,-- per belijdend lid. Vrijwilligers komen hiervoor aan de deur in de maand mei.

Collectebonnen

De kerken zijn door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Daardoor is uw bijdrage aan een collecte aftrekbaar van de belasting.
Hiervoor kunt u gebruik maken van collectebonnen bij collecten, giften of vrijwillige bijdragen aan de kerk.
Aan de bovenzijde van de collectebonnen zit een strook die geldt als bewijs van uw gift.

Er zijn kaarten met 20 bonnen te koop in verschillende waarden tw:
blauwe 20 x € 0,75, oranje 20 x € 1,50 en gele 20 x € 2,50
De bonnen zijn verkrijgbaar bij: M.C. de Valk, Sandströmstraat 42 of in de Voorkerk na de dienst bij een van de diakenen of kerkrentmeesters.

U kunt de collectebonnen contant betalen of per bank via een speciaal IBAN nummer: NL77 RABO 0373 7058 16 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Oosterland o.v.v. collectebonnen.

Periodieke schenkingen

Voor aftrek van periodieke schenkingen is een notariële akte niet meer verplicht. Het is mogelijk om periodieke giften aan de kerk af te trekken van de belasting wanneer zij een looptijd hebben van minimaal vijf jaar. Hiervoor is het nodig de schenkingen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Neem hiervoor contact op met één van de Kerkrentmeesters.
Het verschil tussen gewone schenkingen en periodieke schenkingen is dat bij gewone schenkingen voor aftrek een minimum bedrag (1 % van uw drempelinkomen) en een maximum bedrag geldt (10 % van uw drempelinkomen).
Bij periodieke schenkingen geldt geen minimum- en maximumbedrag en komt elk bedrag voor aftrek in aanmerking.

Bedenk uw kerk

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke gemeente zijn.

U kunt de kerk een legaat nalaten of benoemen voor een deel van de erfenis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.