College van kerkrentmeesters

Beleid

Het College van Kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat:

--  het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --. Het college maakt deel uit van de kerkenraad.

Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor de kosten van de wekelijkse erediensten, de kosten voor het pastoraat in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen en interieur.

Daarvoor wordt door hen ieder jaar een begroting gemaakt, aan de hand van het rapport van de Monumentenwacht bekeken wat er aan onderhoud moet gebeuren. Naast het rapport van Monumentenwacht

gebruiken we een Periodiek Instandhouding Plan (PIP). Dit plan is een eis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om voor subsidie in aanmerking te komen.

Ook dient er door het college een meerjarig beleidsplan te worden gemaakt en ieder jaar aangepast te worden. Dit is zeker van belang wanneer er een nieuwe predikant moet worden beroepen.

Het College

Het college bestaat momenteel uit 4 ouderling-kerkrentmeesters die deel uit maken van de kerkenraad.

De bijdrageadministrateur en de ledenadministrateur ondersteunen het college. Een externe boekhouder geeft mede financiële ondersteuning.

Het college vergadert ca. zes keer per jaar waarbij in het najaar de begroting voor het komende jaar wordt opgesteld en in het voorjaar de rekening van het voorgaande jaar wordt vastgesteld.

De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden dan aan het Regionaal College Beheerszaken ter beoordeling aangeboden.

Bijdrageadministratie

De bijdrageadministratie, de betalingen e.d. worden verzorgd door

Rinus Boogert  (gegevens zie contactinformatie).

Boekhouder

Een externe boekhouder wordt betrokken bij het opmaken van de rekening en begroting en verdere boekhoudkundige zaken.

Ledenadministratie

Onze gemeente maakt gebruik van een dienst van de overheid met de naam SILA (St. Interkerkelijke Leden Administratie). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch binnen krijgt van de burgerlijke gemeenten en geeft dit door aan LRP (landelijk registratiesysteem) van de PKN. De plaatselijke ledenadministrateurs krijgen hieruit de wijzigingen door voor hun gemeente

Uitzondering hierop is de geboorte van kinderen. Alleen wanneer bij een geboorte de predikant, wijkouderling of scriba in kennis wordt gesteld worden de kinderen opgenomen in het bestand van de kerk.

Als dit niet meer doorgegeven wordt, zou zomaar het contact met kerkelijke gemeenteleden verloren kunnen gaan. Een actueel ledenbestand is van vitaal belang, denk hierbij aan het pastorale werk, maar ook aan de geldwerving via de vrijwillige bijdrage.

Daarom de oproep om bij wijzigingen in de woon- en/of gezinssituatie dit door te geven aan de predikant, wijkouderling of de ledenadministrateur via de telefoon, email of persoonlijk (zie contactinformatie).

Collecten

Onze gemeente behoort tot de landelijke Protestante Kerk in Nederland (PKN), waarbij een groot aantal zaken landelijke worden geregeld en waarvoor de plaatselijke gemeente een bijdrage leveren. Hiervoor worden een deel van de opbrengsten van de collecten aan de PKN afgedragen.

Ook onze plaatselijke gemeente is afhankelijk van de opbrengst van collectes en giften. Verder kan er bij onderhoud van het kerkgebouw een aanvraag worden gedaan voor subsidie waardoor een deel van de kosten kunnen worden gedekt.

Een uitgebreid financieel verslag kunt u zien op de rekening en/of begroting die ieder jaar op de gemeenteavond wordt gepresenteerd.

Hieronder willen we enkele collectes onder uw aandacht brengen:

Najaarscollecte

De week van Dankdag is traditioneel ook de week van de ‘Najaarscollecte’ (voorheen ‘Oogstcollecte’ of ‘Dankdagcollecte’).

In deze periode ontvangt u een envelop met brief en aangehechte acceptgiro in de bus waarin u gevraagd wordt om een bijdrage aan de Oogst- of Dankdagcollecte.

Via de acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om uw bijdrage over te maken.

De opbrengst van deze collecte wordt geheel besteed aan het werk in de Hervormde gemeente van Oosterland.

Eindejaar collecte

De eindejaarcollecte (voorheen de oudejaarscollecte) wordt georganiseerd rondom de jaarwisseling, door het bezorgen van een brief met acceptgirokaarten. Het is mogelijk om via de acceptgirokaart of via internetbankieren uw bijdrage over te maken.

Op 31 december staat er als vanouds tijdens de dienst de eindejaarcollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk.

De opbrengst komt volledig ten goede voor de eigen gemeente.

Aktie Kerkbalans

De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke 'Aktie Kerkbalans'. Deze wordt ieder jaar gezamenlijk door een drietal kerkgemeenschappen - de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud Katholieke Kerk, in Nederland gehouden.

Ook voor de campagne van 2019 is het thema “Geef voor je kerk”.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.

De campagne loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor een kerk te kunnen zijn die verbindt. Uw bijdrage kunt u overmaken of in de antwoordenvelop doen, samen met uw antwoordkaart.

Vrijwilligers komen de week daarop uw antwoordenvelop ophalen.

Solidariteitsfonds

Door de Protestantse Kerk in Nederland wordt een fonds beheert, 'Solidariteitskas'

genaamd waaruit kerkelijke activiteiten worden betaald die alleen door een gezamenlijke financiële inspanning van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden.

We denken o.a. aan:

  • Dovenpastoraat: Dove kinderen en volwassenen hebben vaak weinig aan een gewone Kerkdienst. Om dove gemeenteleden in het hele land te bezoeken en hen bij de kerkelijke gemeenschap te betrekken financiert de PKN drie dovenpastores.
  • Kerkgebouwen: bv. voor de bouw van een kerkelijk centrum in een nieuwbouwwijk, als het door die eigen gemeente niet mogelijk is dit zelf te realiseren.
  • Solidair met jongeren: adviseren en begeleiden jeugdwerkers ambtsdragers, vrijwilligers en beroepskrachten in het kerkelijk jeugdwerk over de leefwereld van jongeren.

Voor een bijdrage, deze bedraagt € 10,-- per belijdend lid, aan de Solidariteitskas bellen vrijwilligers bij u aan in de maand mei.

Collectebonnen

In plaats van papier- of muntgeld kunt u ook collectebonnen gebruiken bij collecten, giften of vrijwillige bijdragen aan de kerk.

De kerken zijn door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.

Daardoor zijn bij gebruik van collectebonnen uw bijdragen aftrekbaar voor de belasting.

Aan de bovenzijde van de collectebonnen zit een strook die geldt als bewijs van uw gift.

Er zijn kaarten á 20 bonnen te koop in verschillende waarden:

Blauw  20 x  € 0,75,  Oranje  20 x  € 1,50 en Geel  20 x  € 2,50

De bonnen zijn verkrijgbaar bij:

M.C. de Valk, Sandströmstraat 42 of in de Voorkerk na de dienst bij een van de diakenen of kerkrentmeesters.

U kunt de collectebonnen contant betalen of per bank via een speciaal IBAN nummer:  CvK Herv. Oosterland Collectebonnen -
NL77 RABO 0373705816   t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Oosterland o.v.v. collectebonnen. 

Bedenk uw kerk

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke gemeente zijn.

U kunt de kerk een legaat nalaten of benoemen voor een deel van de erfenis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.

Voor aftrek van periodieke schenkingen is een notariële akte niet meer

verplicht. Het is mogelijk om periodieke giften aan de kerk af te trekken van de belasting wanneer zij een looptijd hebben van minimaal vijf jaar. Hiervoor is het nodig de schenkingen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst.

Neem hiervoor contact op met één van de Kerkrentmeesters,

het college van kerkrentmeesters