11-02-2024 10.00 uur Ds. E. Bouman

Aanvangslied:                               Psalm 84: 1 en 3

Votum en groet

Verootmoediging en kyriëgebed

Woord van genade en leefregel

Zingen:                                            Gezang 328: 1,2,3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied:                                     ELB 452

Lezing OT:                                     Jesaja 35:1-7

Zingen: ELB lied                            47: 1, 2

Epistellezing:                                Efeziërs 5:15-20

Evangelielezing:                           Marcus 7:31-37

Zingen:                                         ELB lied 47: 3

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Zingen:                                            Lied 47:4

Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen:                                            Gezang 172

Zegen – zingen: Amen, amen, amen