10-09-2023 10.00 uur Drs H. Klink H.A.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Intochtspsalm:                  84 vers 1.

Bemoediging en groet.

Zingen:                                                        Lied 378 :  couplet 1, 2 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 2,23-3,10.

Voorspel:                                        Ps 68, inzameling van de gaven

Zingen:                                            Psalm: 68 vers 3

Verkondiging: Vuur van vernieuwing’ n.a.v. Exodus 3 vers 2-3.

Zingen:                                            Lied 242 : couplet 2 en 4.

Viering Heilig Avondmaal

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Zingen:                                 Lied 358 : 2 en 3  (terwijl de Tafel wordt gereedgemaakt).

Nodiging en uitdeling.

Zingen:                                 Tafellied: 350 ‘God die leven hebt gegeven’ couplet 1, 2 en 4.

Tafellezing: Psalm 103 vers 1-4.

Bij voorspel:           Avondsmaalcollecte.

Zingen:                                 Loflied: 75 ‘U kennen, uit en tot U leven’ couplet 2 en 3

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zingen:                                 Slotlied: 44 ‘Dankt, dankt nu allen God’ couplet 3 en 2.

Zegen.                                  Amen, amen, amen