09-04-2023 10.00 uur Ds. F. van Harten

Welkom en mededelingen

Intochtslied:              EB lied 122 : 1, 2, 3 en 4

            1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, (allen)

            die galmt door gans’ Jeruzalem;

            een heerlijk morgen - licht breekt aan:

            de Zoon van God is opgestaan!

            2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, (dames)

            Hij overwon, die sterke Held,

            Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,

            want Hij is God, bekleed met macht!

            3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, (heren)

            want alles, alles is voldaan;

            Wie in ’t geloof op Jezus ziet,

            die vreest voor dood en duivel niet.

            4. Want nu de Heer is opgestaan, (allen)

            nu vangt het nieuwe leven aan,

            een leven, door zijn dood bereid,

            een leven in zijn heerlijkheid!

Stil gebed, votum en groet

Aansteken van de paaskaars

Zingen:           lied 161 : 1 (melodie: daar juicht een toon)

            1. O vlam van Pasen, steek ons aan,

            de Heer is waarlijk opgestaan!

            De Zoon, die voor geen zonde zwicht,

            de Zoon is als de zon, zo licht!

Woorden bij de symbolische schikking

Zingen:           Psalm 150 : 1 en 2

            1. Looft God, looft Hem overal.

            Looft de Koning van 't heelal

            om zijn wonderbare macht,

            om de heerlijkheid en kracht

            van zijn naam en eeuwig wezen.

            Looft de daden, groot en goed,

            die Hij triomferend doet.

            Hem zij eer, Hij zij geprezen.

            2. Hef, bazuin, uw gouden stem,

            harp en fluit, verheerlijkt Hem!

            Cither, cimbel, tamboerijn,

            laat uw maat de maatslag zijn

            van Gods ongemeten wezen,

            opdat zinge al wat leeft,

            juichen al wat adem heeft

            tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

Woord van verootmoediging

Zingen:            Psalm 21 : 1, 2 en 3   


            1. O Heer, de koning is verheugd!

            Hij wil uw almacht prijzen,

            U juichend dank bewijzen.

            Gij schonk hem dapperheid en deugd.

            Gij hebt op zijn gebed

            hem door uw hulp gered.

            2. Gij zijt hem tegemoet gegaan

            met rijke zegeningen.

            Gij hebt in alle dingen

            zijn diepste hartewens verstaan.

            Gij hebt u mild betoond:

            Gij hebt uw knecht gekroond.

            3. Al wat de koning had begeerd

            van U, o God, was leven;

             en Gij hebt hem gegeven

            een leven dat de tijd trotseert,

            een leven voor altijd,

            in onverganklijkheid.

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen:           lied 162 : 1 en 5 (A.F. Troost mel. Psalm 81)

            1. Steek de loftrompet, ademt opgetogen!

            Dank zij Gods verzet wordt uw leed beloond,

            wordt de dood ontkroond, open gaan uw ogen!

            5. Steek de loftrompet, ademt opgetogen,

            Christus die ons redt, doet het duister dicht;

            het wordt langzaam licht: Pasen zienderogen!

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing:  Marcus 16 : 1 – 8

Schriftlezing:  2 Timotheus 2 : 1 – 13

Zingen:           Gezang 215 : 1, 2 en 3           

            1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

            Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

            Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

            bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

            2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,

            die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,

            die aanvaardde kruis en graf, halleluja,

            dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

            3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,

            heeft verzoening ons bereid, halleluja!

            Nu is Hij der heem'len Heer,  halleluja!

            Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!      

Prediking

Zingen:           Gezang 217 : 1, 2 en 4

            1. Jezus leeft en ik met Hem!

            Dood, waar is uw schrik gebleven?

            Hem behoor ik en zijn stem

            roept ook mij straks tot het leven,

            opdat ik zijn licht aanschouw,

            dit is al waar ik op bouw.

            2.  Jezus leeft! Hem is het rijk

            over al wat is gegeven.

            En ik zal, aan Hem gelijk,

            eeuwig heersen, eeuwig leven.

            God blijft zijn beloften trouw,

            dit is al waar ik op bouw.

            4. Jezus leeft! Nu is de dood

            mij de toegang tot het leven.

            Troost en kracht in stervensnood

            zal de Levende mij geven,

            als ik stil Hem toevertrouw:

            Gij zijt al waar ik op bouw!

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Zingen:           U zij de glorie

            1. U zij de glorie, opgestane Heer,

            U zij de victorie, nu en immermeer.

            Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,

            heeft de steen genomen van 't overwonnen graf.

            U zij de glorie, opgestane Heer,

            U zij de victorie, nu en immermeer.

            2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

            Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

            Weest dan volk des Heren blijde en welgezind

            en zegt telkenkere: "Christus overwint."

            U zij de glorie, opgestane Heer.

            U zij de victorie, nu en immermeer.

            3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

            Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?

            In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,

            niets heb ik te vrezen in leven en in dood

            U zij de glorie, opgestane Heer.

            U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen:             Amen, amen, amen