07-04-2023 19.00 uur Goede Vrijdag Vesperdienst

Stilte

Zingen:                Gezang 192 : 1, 5 en 6

                    1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,

                    waaraan de Prins der glorie stierf;

                    ik wil om U zijn zonder trots,

                    ik acht verlies wat ik verwierf.

                    5. En door zijn dood en door zijn bloed

                    is nu de wereld dood voor mij.

                    Ik ben gestorven, maar voor goed

                    van heel de dode wereld vrij.

                    6. De aarde zelf is veel te klein

                    voor wie U waarlijk loven wil.

                    Uw liefde is een groot geheim,

                    zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Gebed

Zingen:                Gezang 173 : 1, 2 en 5  

                1. Alles wat over ons geschreven is

                gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

                alle geboden worden thans voldragen,

                alle beproeving van de wildernis.

                2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef

                ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

                die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

                Koning der Joden die de dood verdreef.

                5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem

                waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

                vrede aan allen die uw naam verhogen:

                heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Kruisdragen

Je eigen kruis dragen, dat is toch al zwaar genoeg?

Ieder krijgt toch kracht naar kruis? Blijkbaar heeft God nog andere regels die van belang zijn.

“Draagt elkanders lasten” en als één lid lijdt…..

Ben jij bereid om samen de schouders eronder te zetten?

Wie zou je kunnen steunen in het dragen van het kruis en op welke manier? Of….. wie sta je toe samen jouw last te dragen?

Zingen:                Gezang 117 : 6

                6. Gij zwaarbeproefde schare

                ten dode toe benard,

                daar gaat een blijde mare,

                o schrijf die in uw hart:

                al drukt het kruis uw schouder,

                al dooft het laatste licht,

                uw Trooster en Behouder

                staat voor uw aangezicht.

Schriftlezing:    Lukas 23 : 26b – 32

26bEn toen zij Hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om achter Jezus aan te dragen. 27En een grote menigte van volk volgde Hem; ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en Hem beklaagden.28 En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, 29 want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. 30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: Val op ons, en tegen de heuvels: Bedek ons. 31 Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? 32 En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met Hem ter dood gebracht te worden.

Zingen:                EB 223 : 3 en 5

                3. O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht!

                Laat u door Jezus vinden, zijn last is zacht en licht.

                Daar is zoveel te dragen; daar is zoveel geween.                           

   Ach, wilt dan niet vertragen!

                Naar Jezus heen! 2x

                5. En dan, als ’t leed der aarde, voor immer is gedaan;

                als in des hemels gaarde  uw blijde voeten staan,

                dan ziet g’in ’t zalig Eden  slechts zaal’gen om u heen;

                dan prijst g’in eeuwigheden

                uw Heer alleen! 2x

Schriftlezing:    Lukas 23 : 33 – 43

33Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in het Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.42En hij zei tegen Jezus: Heere denk aan mij, als U in Uw koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Zingen:                EB 371 : 1

                1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,

                want U nam de straf op U die ik had verdiend.

De grote Verlosser, mijn Redder bent U;

                ‘k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Open toegang

Indrukwekkend moet het geweest zijn, de kruisging van Jezus. Zijn kruiswoorden zijn elk zo veelzeggend. God de Vader spreekt ook. De duisternis spreekt van intense Godverlatenheid, het zwaarste lijden voor Jezus. Daarop volgt het scheurende voorhangsel. De Vader opent vanuit de hemel de toegang voor ons door het offer van Jezus en zegt ons dat de weg terug naar Hem vrij is. Jezus is de Weg(…) Niemand kom tot de Vader dan door Hem. (Joh. 14 :6 )

Zingen:                EB 374 : 2

                2. Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen

                tot in de dood gegaan is als een lam,

                sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,

                en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

                Refrein:

                dan zingt mijn ziel tot U , o Heer mijn God:

                Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

                Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

                Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Schriftlezing:    Lukas 23 : 44 – 48

44En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over de hele aarde tot het negende uur toe. 45En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uwe handen beveel ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. de geest. 47 Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig. 48 En al de menigte die samengekomen waren om hem te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen.

 Zingen:                               Gezang 189 : 3

                3. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.

                Zou ik dan in droeve dagen

                troost'loos klagen?

                Als ik naar zijn kruis mij richt,

                valt mijn eigen last mij licht.

Gebed:                Onze Vader

Zingen:                Gezang 195 : 1, 3 en 5

                1. Nu valt de nacht.

                Het is volbracht:

                de Heer heeft heel zijn leven

                voor het menselijk geslacht

                in Gods hand gegeven.

                3. Hoe slaapt Gij nu,

                die men zo ruw

                aan 't kruishout heeft gehangen.

                Starre rotsen houden U,

                rots des heils, gevangen.

                5. Hoe wonderlijk,

                uitzonderlijk

                een sabbath is gekomen:

                eens voor al heeft Hij het juk

                van ons afgenomen.

Het licht van de paaskaars wordt gedoofd.

Stilte

Zegen

voorganger:       De vrede van God, die alle verstand te boven

  gaat, beware uw harten en zinnen in Jezus

Gemeente:        Amen