ANBI diaconie

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenoot­schap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde ge­meente te Oosterland.

Hervormde gemeente Oosterland

Naam ANBI: Hervormde gemeente Oosterland

RSIN/Fiscaal nummer: 8025.14.212

KvK. nummer:  76456331

Website adres: www.hervormdoosterland.nl

E-mail: scriba@hervormdoosterland.nl

Adres kerkgebouw: Torenplein 1

Postcode: 4307 AP

Telefoonnummer kerkgebouw: 0111-644581

Plaats: Oosterland

De Hervormde gemeente te Oosterland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschre­ven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente van Oosterland is een gemeente die gekenmerkt wordt door vier kernwoorden:

‘Vieren, leren, omzien en delen’.

Elke zondag ‘viert’ zij met dankbaarheid dat zij in Jezus Christus verlost is en deel mag zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Zij wil daarbij staan in de confessionele traditie en open staan voor het waardevolle van deze tijd. De lofzang neemt daarbij een ruime plaats in en ook is hierbij ruimte voor jeugd- en gezinsdiensten en voor zangdiensten.

De gemeente wil zich op zondag en op andere dagen van de week laten ‘leren’  door de Schrif­ten. Dat doet zij door de diensten op zondag, door catechese en kringwerk.

‘Omzien’  naar elkaar is een belangrijk kenmerk van de gemeente. Het komt tot uiting in de aandacht voor en meeleven met elkaar in goede en minder goede tijden. Er is daarvoor ook, naast de ouderlingen, een pastoraal team.

Het evangelie is wereldwijd van betekenis en daarom is de gemeente ook een delende ge­meente. Zij wil het evangelie ‘delen’  met anderen in woord en daad, met mensen dichtbij en ver weg. Delen krijgt onder meer gestalte door het werk van de diaconie.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel en bezit rechtspersoonlijkheid.

Het bestuur en verantwoording van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie colleges, ieder bestaande uit 4 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente t.w. college van ouderlingen, college van diakenen en college van ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Het college van Diakenen

‘De diaconie is onlosmakelijk verbonden met de dienst aan den minsten in de samenleving’.

Telefoonnummer: 0111-643186

RSIN/Fiscaal nummer: 0040.87.896

KvK nummer:  76456390

Website adres: www.hervormdoosterland.nl

E-mail: diaconie@hervormdoosterland.nl

Adres: Torenplein 3

Postcode: 4307 AB

Plaats: Oosterland

Het diaconale beleid maakt deel uit van het integrale beleidsplan.

Het accent van het diaconale beleid ligt op terrein van hulp bieden aan gemeenteleden, de samenleving in de regio, op landelijk niveau en wereldwijd betreffende zowel materieel als immaterieel.

Daartoe heeft de diaconie als Bijbelse opdracht: naastenliefde, barmhartigheid en gerechtig­heid te bedrijven over het rond der aarde en om te helpen, met al onze ten dienste staande middelen onder Gods onmisbare zegen.

Het college bestaat uit 4 diakenen . Het college vergadert zes keer per jaar.

De financiën worden verzorgd door de boekhouder die ook aanwezig is bij het opstellen van de begroting en het vaststellen van de rekening. Deze worden behandeld op de kerkenraads­vergaderingen en de gemeenteavonden.

Bezittingen:

De diaconie is in het bezit van het monumentale pand  't Gasthuis met een perceelgrootte, inclusief tuinen en paden, van 2.82 ha. Dit pand bestaat uit 6 woningen en is gelegen aan de St. Joostdijk. Deze worden verhuurd waarbij aan gemeenteleden prioriteit wordt verleend. Ook is de vergaderruimte "De Voorkerk", gelegen aan het Torenplein, in eigendom van de diaconie.

Verder is zij in het bezit van ca. 24 ha. landbouwgrond die verpacht wordt aan diverse gemeen­teleden.

Taken:

De diaconie acht het volgende tot haar taken te behoren:

  • De Dienst aan de tafel des Heren met daarbij de mogelijkheid Avondmaal aan huis als er kerktelefoon aanwezig is.
  • Het beheer over bovengenoemde bezittingen, over de kerktelefoonaansluitingen en het bezorgen van de liturgie bij de gemeenteleden met een aansluiting.
  • Het bezoeken van leden met een kerktelefoonaansluiting, het verzorgen van fruitbakjes of andere attentie voor zieken en bejaarden. Met de Kerst wordt een attentie verzorgd voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en bij alleenstaanden.
  • Daadwerkelijke hulp verlenen bij nood in de eigen gemeente.
  • Het mede collecteren in de kerkdiensten en het mede tellen van collecteopbrengsten.

Om deze taken uit te kunnen voeren is er een taakverdeling gemaakt binnen het college en wordt de hulp van gemeenteleden gevraagd.

Om de gemeenteleden te informeren betreffende bepaalde collecten wordt er foldermateri­aal uitgedeeld.

Activiteiten:

Om de gestelde taken te kunnen uitvoeren neemt de diaconie deel aan de volgende activitei­ten:

  • Het financieel steunen van projecten van zowel het binnenlandse als het werelddiaco­naat.
  • De collecteopbrengsten van de Avondmaalsdiensten bestemmen voor Zeeuwse projecten en voor "De Hoop" in Dordrecht.
  • Directe actie ondernemen bij natuurrampen e.d. door het bestemmen van een diaconale collecte hiervoor of door het opzetten van een kleding en/of voedselactie.
  • Deelname aan de vergaderingen van het SOW Diaconaal Werkverband Schouwen - Duive­land die 2 keer per jaar plaatsvinden. Verder deelname aan de vergaderingen van het IKS.

Omdat het geven van daadwerkelijke hulp moeilijk is en de nood ver van ons vandaan, pro­beert de diaconie de gaven die gegeven zijn naar eer en geweten te verdelen. Zij volgt hierbij als regel de adviezen die hiervoor worden verstrekt door de GDR.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedin­gen.

ANBI
rapport

Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het be­stuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeen­ten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de PKN: kerkorde Protestantse Kerk in Neder­land.