24-12-2022 22.00 uur Kerstnachtdienst Ds. D. Westerneng

Voor de dienst:               Nu zijt wellekome  Koor met gemeente:

                1. Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,

                Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

                Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer.

                Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

                Kyrieleis

                Koor (dames) met gemeente:

                2. Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

                daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

                Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

                van een maged reine, die hoog moet zijn geacht,

                Kyrieleis

                Koor (heren) met gemeente:

                3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

                dat Jezus was geboren, zij wisten het niet.

                Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.

                Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.

                Kyrieleis

                Koor met gemeente:

                4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,

                zij zochten onze Here met offerand’.

                Ze offerden ootmoediglijk mirr, wierook ende goud

                te-eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

                Kyrieleis

Welkom en mededelingen

Intochtslied:     Komt alle tezamen Koor met gemeente:                                           (staande)

                1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

                komt nu. o komt nu naar Betlehem!

                Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

                Komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden.

                Komt laten wij aanbidden die Koning,

                Koor (dames), refrein met gemeente:

                2. De hemelse engelen riepen eens de herders

                weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij  ons met eerbiedige schreden!

                Komt, laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden

                komt, laten wij aanbidden die koning.

Koor (heren), refrein met gemeente:

                3. Het licht van de Vader, licht van den beginne,

                zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

                goddelijk kind, gewonden in de doeken!

                Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden,

                Komt laten wij aanbidden die koning.

Koor (solo-dirigent), refrein met gemeente:

                4. O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

                neem onze liefde in genade aan!

                U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!          

                Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

                komt, laten wij aanbidden die koning.

Koor met gemeente:   

                5. Zingt aarde en hemel, zingt nu engelenkoren,

                zingt alle scharen rondom de troon:

                Glorie aan God en vrede voor de mensen!

                Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

                komt, laten wij aanbidden die koning.

Stil gebed, woord van verwachting en groet

Aansteken van de Kerstkaars   

Zingen:                                Psalm 89 : 7

                7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

                dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

                Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

                Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

                zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,

                want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Gebed om Gods nabijheid

Koor zingt:         Slotkoor uit Oratorio de Noël

                               “Tollite Hostias” C. Saint-Saens

                Draag offers aan en aanbidt de Heer in Zijn woning.

                De hemelen verheugen zich en de aarde jubelt

                voor het aangezicht des Heren nu Hij komt.

                Alleluia

Schriftlezing:    Lucas 19 : 36 – 40

Zingen:                                Go, tell it on the mountain

                Refrein 2x: 1ste koor en 2e koor met gemeente

                Go, tell it on the montain, over the hills and every where;

                go, tell it on the montain that Jesus Chris is born.

                Koor:     1. While shepherds kept their watchting,

                o’er silent flocks by night,

                behold, trough-out the heavens there shone a holy night.

                Refrein 2x: 1ste koor en 2e koor met gemeente

                2. The shepherds feared and trembled

                when lo! above the earth,

                rang out the angel chorus that hailed our Saviour’s birth!

                Refrein 2x: 1ste koor en 2e koor met gemeente

                Koor:

                3. Down in a lonely manger, the humble Christ was born,

                and God sent our salvation, that blessed Christmas morn.

                Refrein 2x: 1ste koor en 2e koor met gemeente

Schriftlezing:    Lucas 2 : 1 – 14

Zingen:                                Gezang 135 : 1 en 2

                1. Hoor, de eng'len zingen de eer

                van de nieuw geboren Heer!

                Vreed op aarde, 't is vervuld:

                God verzoent der mensen schuld.

                Voegt u, volken, in het koor,

                dat weerklinkt de hemel door,

                zingt met algemene stem

                voor het kind van Bethlehem!

                Hoor, de eng'len zingen de eer

                van de nieuw geboren Heer!

                2. Hij, die heerst op 's hemels troon,

                Here Christus, Vaders Zoon,

                wordt geboren uit een maagd

                op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid,

                woord dat vlees geworden zijt,

                tussen alle mensen in

                in het menselijk gezin.

                Hoor, de eng'len zingen de eer               

                van de nieuw geboren Heer.

Verkondiging

Zingen:                                Ere zij God

                Ere zij God, ere zij God

                in de hoge, in de hoge, in de hoge.

                Vrede op aarde, vrede op aarde

                in de mensen een welbehagen.

                Ere zij God in de hoge

                Ere zij God in de hoge

                Vrede op aarde, vrede op aarde

                vrede op aarde, vrede op aarde

                in de mensen, in de mensen, een welbehagen

                in de mensen een welbehagen, een welbehagen

                Ere zij God, ere zij God

                in de hoge, in de hoge, in de hoge

                Vrede op aarde, vrede op aarde

                in de mensen een welbehagen.

                Amen, amen.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Koor:                    O kindeke klein (zetting J.S. Bach)

Slotlied:              Gezang 147 : 1, 2, 4 en 6

                1. Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot

                in zijn verheven troon,

                die nu zijn rijk voor ons ontsloot

                en zendt zijn eigen Zoon, en zendt zijn eigen Zoon.

                2. Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer

                op aard om kind te zijn,

                een kindje arm en naakt en teer

                al in een kribje klein, al in een kribje klein.

                4. Hij ruilt met ons op vreemde wijs:

                Hij neemt ons vlees en bloed

                en geeft ons in zijns Vaders huis

                zijn eigen overvloed, zijn eigen overvloed.

6. En nu ontsluit Hij weer de poort

                van 't schone paradijs.

                De cherub staat er niet meer voor.

                God zij lof, eer en prijs!               God zij lof, eer en prijs!              

Zegen:  Amen, amen, amen      

Zingen:                                Stille Nacht  (staande)

                Heren van de gemeente met koor:      

                1. Stille nacht, heilige nacht!

                Davids Zoon; lang verwacht,

                die miljoenen eens zaligen zal,

                wordt geboren in Betlehems stal,

                Hij, der schepselen Heer,

                Hij, der schepselen Heer.

                Dames van de gemeente met koor:

                2. Hulploos Kind, heilig Kind,

                dat zo trouw zondaars mint,

                ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,

                wordt Ge in stro en in doeken gelegd.

                Leer me U danken daarvoor.

                Leer me U danken daarvoor.

                Koor en gemeente:

                3. Stille Nacht, heilige nacht!

                Vrede en heil, wordt gebracht

                aan een wereld verloren in schuld;

                Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

                Amen, Gode zij eer!

                Amen, Gode zij eer!