08-05-2022 10.00 uur Dr. Mar van der Veer

Mededelingen kerkenraad
Openingspsalm Psalm 118 : 1 en 6 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Stil gebed - Votum en Groet
Inleiding
Gebed van verootmoediging
Lied van Gods genade ELB 170 Groot is uw trouw
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Evangelielezing Johannes 20 : 24 -29
Gezang 207 : 7 8 9 11 ’t Bericht werd Thomas ook gedaan
Brieflezing 1 Korintiërs 15 : 35 – 43
Gezang 223 De aarde is vervuld
Lezing van de twee zondagen van de Heidelbergse Cathechismus.

ZONDAG 17 Vraag 45: Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons?
Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die Hij door zijn dood voor ons verworven had.
Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid

ZONDAG 22 Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het vlees?
Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot Christus, haar Hoofd, opgenomen zal worden, maar dat ook mijn lichaam door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.
Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?
Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel, na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om God daarin eeuwig te prijzen.


Verkondiging
Orgelspel
Gezang 290 Er is een land van louter licht
Dankzegging – voorbeden – stil gebed - Onze Vader
Slotlied Gezang 300 : 1 4 en 6 Eens als de bazuinen klinken
Zegen gevolgd door ‘amen’.
Gezang 411 : 1 en 6 (Wilhelmus)