15-04-2022 19.00 uur Vesperdienst (Goede Vrijdag)

Liturgie 15 april 2022 (Goede Vrijdag)

Stilte

Zingen: Gezang 192 : 1, 5 en 6
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Gebed
Barmhartige Vader,
wij bidden U:
zend uw licht en uw waarheid
en verlicht de ogen van ons verstand
om uw heilige geheimen te verstaan.
Geef dat wij zo horen
dat wij niet alleen hoorders
maar ook daders van uw Woord zijn,
en vrucht mogen dragen, die
behoren tot het Koninkrijk der hemelen.
door Jezus Christus, onze Here. Amen

Zingen: Gezang 178 : 1
1.Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

Schriftlezing: Marcus 15 : 22 – 24
22Ze brachten Jezus naar de plaats Golgotha. Die naam betekent: schedelplaats. Daar gaven ze Jezus wijn met daarin een middel tegen de pijn. Maar de wijn wilde Jezus niet opdrinken. 24 Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zingen: Gezang 182 : 1
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Schriftlezing: Matth. 27 : 45 en 46
45Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. 46 Toen om drie uur s’ middags, riep Jezus luid “Eli, eli, lema sabachtani? Dat betekent: “Mijn God, mijn God waarom hebt u mij alleen gelaten?

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zo veel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Zingen: Psalm 22 : 1
1. Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Schriftlezing: Lukas 23 : 34a
Jezus zei: Vader, vergeef hun, wanten ze weten niet wat ze doen.

Geen vloek bliksemt neer van het kruis
hoor, uit zijn pijn
schenkt Hij woorden van zegen:
Vader vergeef het hun
want zij weten niet wat zij doen
over de kloof tussen de Heilige en onze verkeerdheid
spant Hij de brug van zijn gebed
legt Hij zichzelf pad van verzoening –
Hij roept om voeten: “Ik ben de weg”

Meditatief moment: Maria bij het kruis

Zingen: Gezang 189 : 1, 2 en 4
1. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders.
Zoon des Vaders,
waar is toch uw almacht thans,
waar uw goddelijke glans?

2. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij,
en zijn sterven zaligt mij.

4. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!
'k heb mij, Heer, voor dood en leven
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn
met U in gemeenschap zijn.

Schriftlezing: Johannes 19 : 28 – 30
30 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: “Ik heb dorst”. 29Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: “Het is volbracht”.

Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk, Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Zingen: Gezang 182 : 6
6. Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebed: Onze Vader

Zingen: Gezang 195 : 1, 4 en 5
1. Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

4. 't Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5. Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbath is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

Het licht van de paaskaars wordt gedoofd.

Stilte

Zegen
voorganger: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
beware uw harten en zinnen in Jezus

Gemeente: Amen

    In stilte verlaten we de kerk