14-04-2022 19.00 uur Ds. D. Westerneng (Witte Donderdag)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 103 : 1 en 3
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

3. Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Woord van verwachting en groet

Schriftlezing: Lukas 7 : 44 – 50
44Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 12 – 17
12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. 16 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus

Zingen: Gezang 187 : 3
3. Ik zal mij in uw lieflijkheid
bij dag en nacht verblijden;
ik wil mijzelf nu en altijd
U tot een offer wijden.
Ik wil voor U mijn hartebloed
uitstorten, Heer, want Gij zijt goed,
uw naam zij hooggeprezen.
Al wat Gij voor mij zijt geweest,
dat zal diep in mijn hart en geest
voorgoed besloten wezen.

Verkondiging

Zingen: EB 118 : 1 en 4
1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons dienen elke dag,
gedragen door zijn liefdemacht.

  4. Wij willen worden zoals Hij.
  Elkanders lasten dragen wij.
  Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept ons dienen elke dag,
gedragen door zijn liefdemacht.

Lezing formulier Heilig Avondmaal
Onderwijzing
De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heere Jezus Christus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heere en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op Zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’ Zo nodigt Christus ons hier en nu aan Zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heere voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Zingen: Gezang 363 : 1
1. O God die stierf onschuldig,
geoogst als wijn en brood,
Gij hebt vermenigvuldigd
ons leven met uw dood.
Op wonderbare wijze
zegent Gij ons bestaan.
Gij spijst, Gij zijt de spijze,
wij zitten met U aan.

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: EB 371 : 2 en 4
2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,
toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in Uw Glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U:
’k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Gezang 21 : 1 en 7
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zingen de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepen nu amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegen: Amen, amen, amen