12-04-2022 19.00 uur Vesperdienst

Wees onze reisgenoot
op de weg naar Pasen
Thema “Vrouwen“

Stille week 2022
in de Jodocuskerk
van de
Hervormde Gemeente
te Oosterland

Liturgie dinsdag 12 april 2022

Stilte

Gebed
U die ons ziet en kent
ons hart doorgrondt…
U weet hoe dubbel wij
van binnen kunnen zijn
hoe wij tegelijk hier kunnen zijn
en elders op u gericht
en met onszelf bezig
hoe wij Uw Naam kunnen loven
en daar tegelijk een flits van
twijfel bij kunnen hebben
hoe ons hart tegen zichzelf
verdeeld kan zijn…
Het is u bekend
en daarom bidden wij “Heer ontferm U “

Zingen: Psalm 139 : 1
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Schriftlezing: Matth 15 : 22 – 28a
22Een vrouw uit het gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus: Heer, Zoon van David! Heb medelijden met mij! Mijn dochter heeft een kwade geest in zich, het gaat heel slecht met haar. 23Maar Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden tegen Jezus: “Stuur die vrouw alstublieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen. Jezus zei: ”God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan. Want zij zijn net verdwaalde schapen. Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei: “Heer helpt mij toch!” Jezus antwoordde: “Je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren.” De vrouw zei: “Inderdaad Heer, maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel, en dat de honden opeten. Jezus zei tegen haar: “je hebt een groot geloof”.

De Kanaänitsche vrouw
Een Kanaänitsche vrouw achtervolgt Jezus met haar vragen om het brood van liefde. Al zou hij haar er maar een kruimeltje van geven dan zou dat genoeg zijn, houdt zij vol… Er wordt wel gezegd dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. Misschien komt het daardoor dat veel mensen het moeilijk vinden om een ander iets te vragen. Maar wie vraagt geeft een ander de gelegenheid om te geven. Daarmee schenkt hij die ander vertrouwen. En dat is wel een bijzonder kostbaar cadeau.

Zingen: Gezang 75 : 2 en 3
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

3. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Schriftlezing: Johannes 4 : 13 – 16
Jezus zei: Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven. De vrouw zei: Meneer, geef mij dat water! Dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En dan hoef ik nooit meer naar de put om water te halen! Jezus zei tegen haar: “Ga eerst je man halen, en kom dan terug”. De vrouw zei tegen Jezus: “Ik heb geen man”. Jezus zei: “Precies. Je hebt vijf mannen gehad. Nu leef je samen met iemand die jouw man niet is. Dus wat je zegt, is waar.

De Samaritaanse vrouw
Een Samaritaanse vrouw gaat op het warmste moment van de dag naar de bron om water te putten. Iedereen mijdt de hitte, ze gaat er van uit dat ze niemand zal tegenkomen. Dat wil ze ook niet, de mensen zien haar toch niet staan. Zij heeft een ander geloof en bovendien is zij een vrouw met een verleden…. Maar dan ziet ze Jezus bij de bron. Geef mij wat te drinken, vraagt hij. Hij ziet haar staan, Hij vraagt haar iets. Hij verwacht kennelijk iets van haar. Hoe het ook zit met haar verleden, hij spreekt haar aan op wat zij vandaag te geven heeft!

Met zijn vraagt geeft Jezus haar nieuw leven……

Zingen: EB lied 70 : 1, 2 en 3 (melodie Psalm 17)
1. Zij was op zoek naar het geheim
van het geluk, dat zij niet kende;
haar dagen waren vol ellende.
Opnieuw mislukt! was het refrein
dat zich herhaalde in haar leven.
Ze was een afgedankte vrouw;
vijf mannen weren haar ontrouw,
maar God had haar niet afgeschreven.

2. Toen Jezus bij de Jacobsbron
vol liefde tot die vrouw zich wendde
en zij Hem als profeet erkende
in het gesprek dat zich ontspon,
kwam er een nieuwe vreugde dagen:
het levend water, het geheim
van het geluk, bleek Hij te zijn
die antwoord gaf op al haar vragen.

3. De Heer liet haar niet zomaar gaan,
maar Hij vergaf haar al haar zonden,
goot liefde-olie in haar wonden –   
Barmhartige Samaritaan!
Zij hoefde niet meer schuw te hopen
op iemand die haar liefde schonk.
Sinds zij het Levend Water dronk,
ging er een nieuwe toekomst open.

Schriftlezing: Lukas 7 : 36 – 39
36Op een keer nodigde een farizeeër Jezus uit om te komen eten. Jezus ging naar het huis van de farizeeër toe, en daar ging hij aan tafel. 37In de stad woonde ook een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidde Toen die vrouw hoorde dat Jezus bij de farizeeër thuis was, ging ze erheen. Ze nam een flesje olie mee. Het was een heel dure olie, met een lekkere geur. 38De vrouw ging bij Jezus staan en begon te huilen. Met haar tranen maakte ze de voeten van Jezus nat. En met haar haren maakte ze zijn voeten weer droog. Toen kuste ze zijn voeten en goot de olie eroverheen. 39 Toen de farizeeër zag wat er gebeurde, dacht hij: Die Jezus is geen profeet! Anders zou hij weten dat zij een slechte vrouw is En dan had hij haar wel weggestuurd.

De vrouw die Jezus voeten zalft
Het is een kunst om gepast te geven.
Niet te weinig en niet teveel.
Wie te weinig krijgt, voelt zich bezwaard.
Hij is de ander iets verplicht en voelt zich onvrij.

Er is een verhaal van een vrouw die Jezus geeft wat ze heeft.
Ze giet een kruikje kostbare olie over zijn voeten en droogt ze met haar haren.

Dat is niet gepast, zeggen de omstanders. Zij geeft teveel, zij komt te dichterbij. Dat is niet netjes.

Zij beseffen niet, hoeveel Jezus haar gegeven heeft.
Vergeving voor haar verleden, aanvaarding van wie ze is,
de mogelijkheid tot een nieuw begin.

Wat geef je aan iemand, in wie je een glimp van Gods liefde gezien hebt?

Zingen: Gezang 452 : 1 en 2
1. Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
van die U kennen, neem het lied,
dat U in 't stof een sterv'ling biedt,
een zondaar, die uw voeten kust.
Een zondaar, een verlost', o Heer,
en nu geen zondaar meer.
O, neem het aan!
Gij laat geen bidder staan,
Gij hoort in hemelingen
verloste zondaars zingen.
O, neem het aan!

2. Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart,
ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem.
Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem,
hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart.
Gods zoon vergeet de zuster niet
die Hij op aarde liet.
Hij is mijn hoop.
Hij wies mij met zijn doop,
Hij geeft mij brood en beker,
'k ben van zijn liefde zeker.
Hij is mijn hoop!

Gebed
Stil voor u kom ik tot mijzelf
en richt mijn hart op wat er toe doet;
waar het omgaat in mijn leven.
Ik twijfel over de keuzes
die ik moet maken
ik worstel met vragen over wat goed is
en wat niet
Mag er licht dagen als ik mij
laat dragen door het gebed van Jezus
Uw wil geschiedde…..
Amen

Zingen: Gezang 47 : 3
3. Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

Zegen
voorganger: De vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, beware uw harten en zinnen in Jezus Christus.

gemeente: Amen