06-03-2022 10.00 uur Kand. Karen Koppenaal

Intochtslied: Psalm 27: 1 en 4
Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 7
Kyriegebed
Zingen: Gezang 285: 1, 2 en 3
Wetslezing Deut. 10: 12-21
Zingen: ELB 224
Gebed voor de opening van de Schrift
Schriftlezing I: Romeinen 10: 8-13 (NBV)
Zingen: Gezang 172: 1
Schriftlezing II: Lukas 4: 1-13 (NBV)
Zingen: Gezang 172: 3 en 4
Verkondiging

Zingen: Lied 91a Nieuwe Liedboek (=ELB 17)
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2.Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel

Zingen: Lied 91a Nieuwe Liedboek / ELB 17

3.Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Danken en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader
Slotlied ELB 245:
Zegenbede