06-02-2022 10.00 uur Ds. A.v.d. Maas

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Psalm 145: 1 en 3

Moment van Stilte en inkeer

Bemoediging en Groet

Loflied:    Gezang 301: 1, 2 en 4

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Profetenlezing:   Jesaja 6: 1 – 8

Zingen:     Psalm 138: 1 en 4

Evangelielezing:  Lukas 4:42 - 5:11

Samenzang: Gezang 47: 1 en 3

Verkondiging

Zingen: Geloofsbelijdenis
 (tekst Arie van der Maas, melodie gezang 293)

Ik geloof in God de Vader die de bron van leven is,
heeft uit liefd’ ook mij geschapen, licht in onze duisternis.
Nieuwe vrijheid heeft hij gegeven, zijn profeten wijzen de weg,
naar het land van de belofte, voor zijn volk en ieder mens.

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons geboren werd,
Kind van God en zoon van Maria, mens van tijd en eeuwigheid.
Door zijn weg van lijden en sterven – groot is het geheimenis –
opent hij een nieuwe toekomst, voor wie zijn weg volgen wil.

Ik geloof in Gods vuur van liefde, dat zijn Geest in mensen werkt.
In zijn naam zijn wij verbonden, om te bouwen aan zijn kerk.
door het brood – dit is Mijn lichaam -, door de wijn – dit is Mijn bloed –
schenkt hij ons steeds nieuwe krachten, maakt Hij alle dingen goed.

DIENST VAN DE TAFEL

Lezing van het Avondmaalsformulier

Toebereiding van de Tafel onder orgelspel

Avondmaalslied: Gezang 51

Gebed over de Tafel, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Praktische aanwijzingen

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 

Dankzegging

SLOTZANG EN ZEGEN

Slotlied: Gezang 464

Zegen

Orgelspel