23-01-2022 10.00 uur Ds. L. Molenaar

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  EB lied 218 : 1 en 3 (staande)

1. Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

3. Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Stil gebed, votum en groet

Openingstekst:

God de Heere zal als een herder Zijn kudde weiden.

Zingen:           Psalm 9 : 1

            1. Met heel mijn hart zing ik uw eer,

            prijs ik uw wonderwerken, Heer.

            Ik wil mij in uw naam verblijden,

            U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

Woorden bij de symbolische schikking

Zingen:           Een instrument van God : 1 (mel. EB 299)

      1. Geef mij Heer, veel van uw liefde,

            laat mij uw discipel zijn.

            Opdat ik voor and’re mensen,

            tot een hulp en steun kan zijn.

            Geef m’ een open oog voor alles,

            wat hen ongelukkig maakt.

            Laat hen zien dat ik Uw kind ben,

            en door U ben aangeraakt.

Wet en evangelie

Zingen:           Psalm 17 : 3 (berijming 1773 )

3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing: (NBV) Ezechiël 34 : 11-16

11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. 14Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. 16Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.

Schriftlezing:  Hebreeën 13 : 17-24

17Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen. 18Bid voor ons. We zijn ervan overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen. 19Toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. 20Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, 21u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen. 22Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. 23Wist u dat onze broeder Timoteüs is vrijgelaten? Als hij snel genoeg komt, zullen wij u samen kunnen bezoeken. 24Groet al uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten. 25Genade zij met u allen.

Zingen:           Psalm 25 : 2

Heere, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G' uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

Verkondiging

tekst: Hebreeën 13: 20Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, 21u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Thema:           Follow the leader. 

Zingen:           NLB. 280 : 2, 4 en 7

            2. Dit huis van hout en steen, dat lang,

            de stormen heeft doorstaan,

            waar nog de wolk gebeden hangt,

            van wie zijn voorgegaan.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar,

de hemel open gaat,

waar Gij ons met Uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

            7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,

            maar blijven zal de kracht,

            die wie hier schuilen verder leidt,

            tot alles is volbracht.

Afscheid ambtsdrager

Zingen:           Psalm 90 : 8 (staande)

            8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven

            en laat uw glans hun kinderen omgeven.

            Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

            O God, bescherm ons in ons onvermogen.

            Bevestig wat de hand heeft opgevat,

            het werk van onze hand, bevestig dat.  

Opdracht ambtsdragers

Ambtsdragers leggen belofte af

Nieuwe ambtsdrager knielt en ontvangt de zegen.

Zingen:           Psalm 134 : 3 (berijming 1773) (staande)

            3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
            Zijn gunst uit Sion u bestraal';
            Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
            Looft, looft dan aller heren HEER.           

Welkom namens kerkenraad en gemeente

Zingen:           EB Lied  212 : 1 en 2

            1 . Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

            schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;

            samen te dienen, te zien wie U bent,

            want uw woord maakt uw wegen bekend.

            Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

            als een volk, dat juist daarvoor

            door U apart is gezet.

            Vol van uw liefde, genade en kracht,

            als een lamp die nog schijnt in de nacht.

            2. Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,

delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

            Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

            als een volk, dat juist daarvoor

            door U apart is gezet.

            Vol van uw liefde, genade en kracht,

            als een lamp die nog schijnt in de nacht.

Geloofsbelijdenis: gelezen door Sytske

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zingen:           NLB  416

            1. Ga met God en Hij zal met je zijn,

            jou nabij op al je wegen

            met zijn raad en troost en zegen.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

            2. Ga met God en Hij zal met je zijn:

            bij gevaar, in bange tijden,

            over jou zijn vleugels spreiden.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

            3. Ga met God en Hij zal met je zijn:

            in zijn liefde je bewaren,

            in de dood je leven sparen.

            Ga met God en Hij zal met je zijn.

            4. Ga met God en Hij zal met je zijn,

            tot wij weer elkaar ontmoeten,

            in zijn naam elkaar begroeten.

            Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen:            Amen, amen, amen