Zondag 9 mei 10:00 uur: Dhr. L.M. van der Werf

Welkom en mededelingen

Zingen: NLB 283 : 1 en 4 (mel. Rust mijn ziel U God is Koning)

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Nooit mogen wij vergeten (mel. Ps. 130)
(A.F. Troost) vers 1 en 3

1. Nooit mogen wij vergeten
wat hoogmoed heeft misdaan,
een nieuw geslacht moet weten
hoe bang zijn heengegaan
de mannen en de vrouwen,
één lange lijdenstrein –
de oogst van blind vertrouwen
is hooguit bloed en pijn.

2. Nooit mogen wij vergeten
dat oorlog oorlog zaait,
dat elke oude vete
weer nieuwe wreedheid maait;
slechts liefde doet ontspruiten
vruchten die zuiver zijn:
vreugde zo zoet als druiven,
vrede die vloeit als wijn.

3. Nooit mogen wij vergeten:
haat won nog nooit een strijd –
elk hart dat wil vergeven,
dat overwint altijd!
Het leed is nooit verleden,
de doodstrein nooit voorbij,
tenzij Gods vrede heden
bloeit als een bloem in mei.

Woorden van verootmoediging

Zingen: EB lied 302 : 1 en 2

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonde nu
en reinig mijn hart.

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Geloofsbelijdenis

Zingen: EB lied 501: 1 en 3

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
De vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Kindermoment

Zingen: EB 422 : 1 en 4

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:  Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Galaten 5 : 1 – 6 en 13 – 16

1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
2Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt
u Gods genade verspeeld. 5Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Schriflezing: Johannes 14 : 23 – 27

23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Zingen: Psalm 122 : 3 (OB)

3. Dat vreed', en aangename rust,
en milde zegen u verblij';
dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
waar onze God Zijn woning houdt,
zal ik het goede voor u zoeken."

Verkondiging

Zingen: Lied van de vrijheid (mel. Gez. 412 )
(René van Loenen)

1. Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is - geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.

2. Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt - en lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zingen: Lied 7 : 2 en 3 ( mel. Ps. 118)

2. Nooit mogen wij die dag vergeten-
ons volk: lafhartig aangerand.
Hier zweeg de stem van het geweten,
hier kreeg de haat de overhand.
Wie vurig bidt het kwaad te keren,
het onrecht dat ten hemel schreit,
die zal in Gods naam triomferen,
al is hij in de minderheid.

3. Houdt hoog de staf tot God geheven,
zijn vrede zal ons vaandel zijn!
Gij zult het lijden overleven,
vuur gaat u voor door de woestijn.
Steunt links en rechts elkanders handen,
weest dapper en bij voorbaat blij,
juicht voor de Heer in alle landen:
zijn woord maakt alle volken vrij!

Zegenbede: Amen, amen, amen

Zingen: Gezang 411 : 6

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer!
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te-aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Inzameling van de gaven

Ik zoek een land….

Ik zoek een land waar vrede is,
waar haat en nijd verdwenen is,
en waar mensen hand in hand,
tezamen leven in dat land.

Ik zoek een stad waar vrede is,
waar eenzaamheid te dragen is
en waar mensen zorgen dat,
er niemand doodloopt in de stad.

Ik zoek een huis waar vrede is,
waar liefde ons tot woning is
en waar de mensen last en kruis,
tezamen dragen in dat huis.

Ik zoek een land dat niet bestaat,
een droom die haast verloren gaat,
een stad, een huis,een luchtkasteel,
O God, vraag ik misschien teveel?