ANBI

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenoot­schap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde ge­meente te Oosterland.

Hervormde gemeente Oosterland

Naam ANBI: Hervormde gemeente Oosterland

RSIN/Fiscaal nummer: 8025.14.212

KvK. nummer:  76456331

Website adres: www.hervormdoosterland.nl

E-mail: scriba@hervormdoosterland.nl

Adres kerkgebouw: Torenplein 1

Postcode: 4307 AP

Telefoonnummer kerkgebouw: 0111-644581

Plaats: Oosterland

De Hervormde gemeente te Oosterland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschre­ven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente van Oosterland is een gemeente die gekenmerkt wordt door vier kernwoorden:

‘Vieren, leren, omzien en delen’.

Elke zondag ‘viert’ zij met dankbaarheid dat zij in Jezus Christus verlost is en deel mag zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Zij wil daarbij staan in de confessionele traditie en open staan voor het waardevolle van deze tijd. De lofzang neemt daarbij een ruime plaats in en ook is hierbij ruimte voor jeugd- en gezinsdiensten en voor zangdiensten.

De gemeente wil zich op zondag en op andere dagen van de week laten ‘leren’  door de Schrif­ten. Dat doet zij door de diensten op zondag, door catechese en kringwerk.

‘Omzien’  naar elkaar is een belangrijk kenmerk van de gemeente. Het komt tot uiting in de aandacht voor en meeleven met elkaar in goede en minder goede tijden. Er is daarvoor ook, naast de ouderlingen, een pastoraal team.

Het evangelie is wereldwijd van betekenis en daarom is de gemeente ook een delende ge­meente. Zij wil het evangelie ‘delen’  met anderen in woord en daad, met mensen dichtbij en ver weg. Delen krijgt onder meer gestalte door het werk van de diaconie.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel en bezit rechtspersoonlijkheid.

Het bestuur en verantwoording van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door zowel vrouwelijke als mannelijke ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie colleges, ieder bestaande uit 4 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente t.w. college van ouderlingen, college van diakenen en college van ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters

‘De kerkrentmeester als wachter over de goederen in de breedste zin van het woord’.

RSIN/Fiscaal nummer: 8025.14.212

KvK nummer:  76456331

Website adres: www.hervormdoosterland.nl

E-mail: kerkrentmeesters@hervormdoosterland.nl

Adres: Sandströmstraat 42

Postcode: 4307 AX

Telefoonnummer: 0111-642626

Plaats: Oosterland

Het Kerkrentmeesterlijk beleid maakt deel uit van het integrale beleidsplan.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële mid­delen en de roerende en onroerende goederen van de gemeente, met uitzondering van diaco­nale aangelegenheden. Het gaat hierbij om opzicht in zijn totaliteit.

Deze taak geeft zorg om: de geldinzamelingen en administratie, waartoe begrotingen en boek­houding dienen te worden gerekend. Tevens de zorg voor de ledenadministratie, die is aangesloten bij LRP, de landelijke administratie van PKN.

Het college bestaat uit 4 leden en maakt deel uit van de kerkenraad. Zij worden ondersteund door een bijdrage- en een ledenadministrateur.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechte­lijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behande­ling van beheerszaken  (RCBB)

Voor algemene zaken wordt, indien nodig, advies gevraagd aan het team van het Regionaal Diensten Centrum.

Verder maakt zij gebruik van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen voor onderhoud en reparatie van het kerkgebouw. Door de ”Monumentenwacht” worden perio­dieke onderhoudscontroles verricht.

Van alle doen en laten, ook in financiële aangelegenheden, wordt regelmatig rekening en verantwoording afgelegd op de kerkenraadsvergaderingen en de gemeenteavonden.

De gemeenteavonden worden gehouden onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De agenda hiervan wordt vastgesteld door de kerkenraad. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters, of zijn vervanger, treed hierbij op als voorzitter.

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters om deze taak gestalte te geven is daarbij:

 • De voortgang van de wekelijkse erediensten
 • Gelegenheid geven voor het houden van rouw en huwelijksdiensten
 • Praktische ondersteuning van het pastoraat
 • Instandhouding van de predikantsplaats
 • Aanstelling van koster en organist
 • Schoonmaak, onderhoud en reparatie van het kerkgebouw en de inventaris
 • Onderhoud en reparatie van de pastorie
 • Het op peil houden van de reserves en de pot ”Groot onderhoud”

Het college tracht bovenstaande doelstellingen te realiseren door o.a. de volgende activitei­ten:

 • Collecten tijdens de erediensten
 • Kerkbalans
 • Oogstcollecte
 • Paascollecte
 • Oudejaarscollecte
 • Aanvragen van subsidies
 • Een van de kernactiviteiten is om de gemeenteleden te stimuleren de gemeente ruim­hartig te begunstigen. Dit geldt voor zowel de collecten in de erediensten, als de ac­tie ‘Kerkbalans’ en de ‘Oogstcollecte’
 • Het communiceren met de gemeenteleden d.m.v. een jaarlijks infoboekje ‘Vanaf het To­renplein’ en een twee wekelijkse ‘Kerkbrief’

Bij al deze activiteiten kan veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt worden van vrijwilligers.

Hierdoor blijven de personeelslasten beperkt van omvang.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspo­sitie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerke­lijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Prote­stantse kerk in Nederland’.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werk­zaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van conti­nuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedin­gen.

ANBI
rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkom­sten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerke­lijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, ener­gie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het be­stuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeen­ten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de PKN: kerkorde Protestantse Kerk in Neder­land.