Informatie rondom de Kerkdiensten

Algemene informatie rondom de kerkdiensten.

Het uitgangspunt is om de gemeente te bepalen bij de rijkdom die is geschonken in Jezus Christus en bij haar roeping in de wereld.
De kerkdiensten zijn hierbij een belangrijk moment om te vieren, daarom nodigt de kerkenraad alle gemeenteleden uit om trouw de diensten te bezoeken. De kerkdienst bezoek je immers niet alleen voor jezelf, maar vooral om God te eren en elkaar te bemoedigen en te ontmoeten.
Samen vieren is een belangrijke uiting van christelijk geloof.

Rijdienst
Door omstandigheden kan het zijn dat u niet zelfstandig, voor kortere of langere tijd, naar de kerk kunt komen. Om toch de diensten te kunnen bijwonen kunt u gebruik maken van de rijdienst.
In de Kerkbrief en de Kerkbode wordt vermeld wie er rijdienst heeft met een telefoonnummer, dat u kunt bellen.
Dit graag ± 1 uur voor aanvang van de dienst. U wordt dan opgehaald.

Een gastvrije ontvangst
Ieder zondag treft u voor de dienst in de hal van de kerk u hartelijk iemand die als ‘gastvrouw’ of ‘gastheer’ fungeert.
Zij heten u hartelijk welkom en proberen ervoor te zorgen dat eventuele gasten en nieuwe gemeenteleden
de weg in de kerk een beetje kunnen vinden en zich bij ons ‘thuis’ voelen.

Kleine dingen zijn dan heel belangrijk: een vriendelijk woord, een uitnodigend gebaar, een liedboek aanreiken.
Allemaal kunnen we eraan bijdragen dat iedereen zich welkom voelt, door – zoals het Evangelie ons oproept – oog te hebben voor elkaar, vriendelijkheid en een hartelijk woord tegen iemand die bij ons in de bank aanschuift kan dan heel belangrijk zijn.

Crèche
Tijdens de kerkdienst is er oppas voor uw kinderen als ze te klein zijn om mee te gaan naar de kerk. Voor de dienst kunt u uw kind in de ‘Voorkerk’ brengen waar ze worden opgevangen.

Vlak voor het slotlied komen de kinderen terug in de kerk zodat ze vast wat aan de kerkdienst wennen en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

Degenen die de crèche verzorgen worden vermeld in de Kerkbrief.
Contactpersoon: Rian Bal, tel. 642023.

Kindernevendienst
Wanneer het, vanwege de beperkingen weer mogelijk is, willen de zondag na de “Startdienst” (12 september) weer beginnen met de kindernevendienst. Er is dan iedere zondag tijdens de kerkdienst (be-halve in de zomerperiode) kindernevendienst.
Door enthousiaste ‘leidings’ wordt deze bij toerbeurt voorbereid.

Omdat het aantal kinderen niet zo heel erg groot is doen we het in één groep. Natuurlijk praten we met de kinderen over koetjes en kalfjes.
Het is belangrijk dat ze even kwijt kunnen wat hen die afgelopen week heeft bezig gehouden of waar ze vol van zijn.
Daarna lezen we een Bijbelverhaal. We praten over het hoe en wat van het verhaal. Naar aanleiding daarvan maken we een knutsel of doen een spel. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Vertel het maar’.

‘De Kerst’ is voor ons een bijzondere en drukke periode. De kinder-kerst- viering organiseren we in onze kerk op de zondagavond voor Kerst.
Ieder jaar worden we weer aangenaam verrast door het aantal mensen dat hier naar toe komt en het weet te waarderen. Ook in 2021 hopen we met elkaar een mooie en sfeervolle kerstviering te organiseren.

De kindernevendienst van Oosterland. Natuurlijk zijn (veel) meer kinderen altijd welkom. Maar ook met ons huidige groepje gaan we het nieuwe seizoen met plezier weer aan de slag.
Contactpersoon: Wim de Valk, tel. 06-44812036

Het lied tijdens de dienst
In de diensten zingen we uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Deze zijn ook in de kerk aanwezig. In bijzondere diensten is er vaak een liturgie.
Een overzicht van kerkdiensten met voorganger, bestemming collecte, crèche, etc. vindt u in de 14-daagse Kerkbrief, de eilandelijke Kerkbode en op onze website.

Dankzegging en voorbede
Voor persoonlijke levenssituaties wordt in de diensten voorbede en/of dankzegging gedaan. Uw eventuele verzoek hiertoe – voor uzelf of voor anderen, kunt u kenbaar maken aan uw wijkouderling of via het voorbedeboek dat u vindt op de sidetable in de hal van de kerk.

Ontmoeting na de dienst
Op de laatste zondag van de maand staat er na afloop van de dienst in de Voorkerk koffie, thee en fris klaar. Ook na bijzondere diensten is er veelal gelegenheid elkaar te ontmoeten. Maak er gebruik van.
Van harte uitgenodigd!

Gedenken van overleden gemeenteleden
Bij overlijden van gemeenteleden zal dit met de gemeente worden gedeeld en er zal voorbede worden gedaan.
De zondag na de uitvaart zal er, zoveel mogelijk in aanwezigheid van de betrokken familie, na de afkondiging een stiltemoment zijn en zal er een lied worden gezongen.
Dit lied kan door de familie zelf worden aangegeven of er wordt gekozen voor een lied vanuit de afscheidsdienst.
Is het overlijden begin van de week en de uitvaart is in dezelfde week wordt het gedenkmoment de zondag daaraanvolgend – of in overleg met de familie – een week later gedaan.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor Advent) herdenken we in de dienst gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De betrokken familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het bijwonen van de dienst.

Viering Heilig Avondmaal
Jezus heeft zijn leerlingen het Avondmaal gegeven om te gedenken en te vieren hoe Zijn leven en sterven ons nieuwe toekomst geeft.
Vijf keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal: op Witte donderdag en op vier zondagen verspreid over het jaar.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal zijn niet alleen leden van onze gemeente welkom, maar ook de gasten die in hun eigen gemeente gewoonlijk aan het Heilig Avondmaal deelnemen.

Gedwongen door het Coronavirus hebben we de laatste keren een lopende viering gehad, deze nieuwe vorm van vieren is door veel gemeenteleden als positief ervaren.
Maar ook aan de negatieve ervaringen van gemeenteleden willen we niet voorbij gaan.
Het zal duidelijk zijn dat we in de toekomst hierover in gesprek gaan.

In speciale gevallen (bijv. bij een kwetsbare gezondheid) is het mogelijk dat het heilig Avondmaal bij u thuis gevierd wordt.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.