23-02-2020 10.00 uur Ds. H.G.F. Groot Karsijn

• Welkom en mededelingen
• Zingen Psalm 108: 1,2 (OB)
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Als wij wand’len met Hem, vers 1 (mel. Hij die rustig en stil)
1. Als wij wand’len met Hem, op Zijn woord afgestemd,
Wat een licht werpt, hij dan op de weg,
Hij bewaart en behoud, wie zich Hem toevertrouwt,
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.
Refrein:
Doe wat Hij zegt, want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland, dat is doen wat Hij zegt.
• Woorden bij de symbolische schikking
• Zingen Als wij wand’len met Hem, vers 2 en 3
2. Van zijn liefde zo groot, maakt Hij ons deelgenoot,
als de lasten Hem voor zijn gelegd,
de genade van Hem, is voor ieder bestemd,
die vertrouwt en doet wat Hij zegt.
Refrein:
Doe wat Hij zegt, want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland, dat is doen wat Hij zegt.
3. En wij zitten steeds weer, aan Zijn voeten terneer.
of wij wand’len met Hem op de weg,
naar Zijn wil toegewend, gaan wij waar Hij ons zendt,
onbevreesd, omdat Hij het ons zegt.
Refrein:
Doe wat Hij zegt, want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland, dat is doen wat Hij zegt.
Gebed om de opening van het Woord
• Kinderlied ELB 478: 1
• de kinderen mogen naar de kindernevendienst
• Schriftlezing 1 Timotheüs 6:3-21 (HSV)
• Zingen Gezang 473: 1,2,3,5,6
• Verkondiging
• Zingen ELB 167
• de kinderen komen terug
• Onderwijzing
• Geloofsbelijdenis zingen (staande): Ik geloof dat God mijn Vader (mel gezang 460)
1. Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!
• Belijdenis en geloften
• Zingen Psalm 134:3 (O.B.)
• Verwelkoming
• Overhandiging belijdenisgeschenk
• Toezingen Gods zegen bidden wij toe (mel Ps 121)
1. Gods zegen bidden wij je toe, 2. Je hebt in liefde trouw beloofd,
Hijzelf gaat steeds vooraan, een zwak en kwetsbaar woord,
hoe ook jou weg zal gaan, is hier door ons gehoord,
geen mens weet waar en wat en hoe, ontvang de vlam die nimmer dooft,
toch mag je altijd hopen, vuur uit Gods hart ontsproten,
God doet de toekomst open Hij houdt ons ja omsloten.
• Dankgebed en voorbede
• Inzameling van de gaven
• Zingen EB 212
• Zegen