U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

College van Diakenen

Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. 
Bovendien zijn diakenen, als college, verantwoordelijkheid voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie. Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en de onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie

Doelstelling van de diaconie is hulp bieden op een breed vlak. Niet alleen hulp binnen onze eigen gemeente, maar ook regionaal of landelijk.
De avondmaalscollecten worden bestemd voor een bijzonder project.

Oorsprong
Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).

 

Het ambt van diaken was één van de gewijde ambten in de vroeg-christelijke Kerk. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid.

De instelling van het diaconaat staat in de Bijbel, in het boek der Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk 6) beschreven. Omdat de hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden, besloot de christelijke gemeente, onder gebed tot God, zeven mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden. Dit is de eerste Schriftuurlijke vermelding van het diakenschap.

Als helpers van de bisschoppen van de vroege Kerk, ontvingen de mannen die uitgekozen waren om diaken te worden, de handoplegging. Deze ritus werd in de vroeg-christelijke Kerk gezien als een sacramentele handeling waaraan genade verbonden was.

Ook vrouwen konden in de vroege kerk diaken zijn, hoewel door de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe Kerken betwist wordt dat dit hetzelfde diakenschap betrof als voor mannen.

Het diaconaat was niet uitsluitend gericht op de armenzorg en was niet in het laatst een functie die ook de Eucharistie en zielzorg betrof. Bovenal waren zij ook verkondigers van het Woord van het Evangelie. Vroege bronnen als de Didache en de Bijbel zelf wijzen hierop.

Ook de Nederlandse protestantse kerken kennen diakenen. Het ambt van diaken wordt zowel door mannen als door vrouwen uitgeoefend.

 

Het college
Het college bestaat uit 4 diakenen die deel uit maken van de kerkenraad.
Een externe boekhouder geeft mede financiële ondersteuning.
De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden op de gemeenteavond besproken.

Het ‘Gasthuis’
Het “Gasthuis” , een zestal woningen aan de Sint Joostdijk zijn eigendom van de diaconie en worden verhuurd.
De huizen zijn geschikt voor één of twee persoonshuishoudens.
Diaken J. Brekelmans, tel: 641905, is coördinator voor het “Gasthuis”.

Projecten
De diaconie, verzameld t.b.v. projecten in binnen- en buitenland:
postzegels (ruim uitknippen a.u.b.) ansichtkaarten bv. van dorpsgezichten, kerken, klederdracht of kaarten van Anton Pieck. Verder brillen, oude gsm toestellen en cartridges (groot en klein) en doppen van bv. melkproducten, limonadeflessen en pakken enz.: kleur en grote maakt niet uit. Deze doppen worden ingezameld voor de opleiding van blindengeleide honden.

Inzameling geschiedt d.m.v. een bus of doos in de hal van de kerk. Ook hiermee dragen we bij aan de opdracht, delen in rijkdom en geloof en het tonen van betrokkenheid en medeleven. Verantwoording wordt jaarlijks in de kerkbrief vermeld.
 
Het werelddiaconaat
Het werelddiaconaat houdt extra collecten ten bate van rampen en ondersteund diversen acties.
Bijvoorbeeld, indien er ergens ter wereld een ramp gebeurd, onder-
steunen wij als diaconie de hulp aanvragen, al dan niet door aanpassing in het collecte rooster. Dit kan echter alleen met uw financiële betrokkenheid!


Rijdienst

Door omstandigheden kan het zijn dat u niet zelfstandig naar de kerk, voor kortere of langere tijd, kunt komen. Dan is er de rijdienst waarvan u gebruik kunt maken zowel voor de morgen- als voor de avonddienst. In de Kerkbrief en de Kerkbode wordt vermeld wie er rijdienst heeft met een telefoonnummer, dat kunt u bellen om gebruik te maken van de rijdienst. Dit graag ± 1 uur voor aanvang van de dienst.


Varia
De Wereldwinkel.
De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.
De Wereldwinkels betrekken hun producten van fairtrade importeurs. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Omdat de producenten er een rechtvaardige prijs voor krijgen kunnen ze een menswaardig bestaan op bouwen. De armoede wordt hierdoor effectief bestreden in de ontwikkelingslanden.
Met jouw aankoop help je hen daarbij, neem eens een kijkje in de Wereldwinkel in Zierikzee!
Meer info: www.wereldwinkel.nl of www.wereldwinkelzierikzee.nl

Op de gemeenteavond is een stand van de Wereldwinkel aanwezig .
Koffie, thee, chocola, wijn en allerhande snuisterijen uit verschillende ontwikkelingslanden kunt u in de pauze bekijken en kopen.
Deze stand wordt verzorgd door:
Jannie Dorst tel: 642162 en Rian Bal tel: 642023

Nederlands Bijbelgenootschap
De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de
Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.
Ieder jaar is er een uitgangscollecte bestemd voor het NBG.

Voor meer info: www.bijbelgenootschap.nl
Wanneer u een liedboek, bijbel of een andere Bijbelse uitgave van het NBG wilt kopen kunt u hiervoor naar de Evangelische boekwinkel:
Visstraat 6 in Zierikzee.


Dorcas voedselactie

Dorcas is een christelijke organisatie voor duurzame ontwikkeling, sociale hulp en rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten. (Mattheüs 25 : 31-46)
Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenstelling te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. De visie hierbij is: Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede.
Meer info over Dorcas is te vinden op: www.dorcas.nl
Elk jaar wordt door Dorcas een Nationale Voedselactie gehouden.
In de plaatselijke supermarkt is er dan de mogelijkheid om pakketten samen te stellen.
Inlichtingen: Jannie Dorst, tel: 642162